دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه                          

دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری زمانی در یک کشور تسریع می گردد که آن کشور دارای بازارهای سرمایه فعال و قابل اعتماد باشد. وجود بازارهای بورس فعال همواره سرمایه گذاران متعددی را به تکاپو واداشته و جریان سرمایه و منابع مالی را به بخش های مولد تسریع می نماید. در بورس سرمایه گذاران خواهند توانست اوراق بهادار خود را سریعاٌ به پول نقد تبدیل و یا دارایی های نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند، لذا اولین پرسشی که در ذهن هر سرمایه گذار حقیقی یا نهادی در بازار سرمایه شکل می گیرد این می باشد که آیا می توان قیمتها را پیش بینی نمود و با بکارگیری روش های خاص بازدهی (بعد از تعدیل ریسک) بیش از متوسط بازار بدست آورد. هر سرمایه گذار ریسک گریزی با ورود به بازار کوشش دارد که بازدهی خود را حداکثر و ریسک خود را حداقل نماید، پس در اولین گام به دنبال پاسخ این پرسش می باشد که آیا می تواند بازدهی خود را (بدون افزایش در ریسک ) افزایش دهد و یا ریسک خود را (بدون کاهش در بازدهی )کاهش دهد. حال سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود  نیازمند آنند که از همه اطلاعات گذشته و حال برای انتخاب سهام و طریقه آن در آینده بهره گیری نمایند که بدین مقصود از تحلیلهای بنیادی و تکنیکی بهره گیری می نمایند.

 

2-2 مفهوم بازده

1-2-2 بازده

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران به شمار می رود(تهرانی و نوربخش ، 1382) و اصطلاحاٌ نرخ بازده ( نرخ عایدی) برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود(راعی و تلنگی،1383).

به مقصود اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری عایدی حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری تقسیم می کنند. به اظهار دیگر حاصل تفاوت جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی، تقسیم بر جریان نقدی خروجی « نرخ بازده سرمایه گذاری » را مشخص خواهد نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازده سرمایه گذاری در سهام عادی ، در یک دوره معین با در نظر داشتن قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت بدست می آید که منافع حاصل از مالکیت به شکلهای مختلفی به سهامداران پرداخت می گردد که عمده ترین آنها عبارتند از (گل ارضی،1379):

  • سود نقدی
  • افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)
  • افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

از این رو ارتباط کلی برای نمایش بازده نحقق یافته سهام عادی عبارت می باشد از :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن ثروت مورد نظر خود از کل اطلاعاتی که به تعیین بازدهی و  قیمت گذاری سهام مربوط می گردد بهره گیری می کنند. آنها می توانند این اطلاعات را از مفاهیم بنیادین و یا تکنیکال کسب نمایند.

هدف اصلی محقق از انتخاب رویکرد کنسلیم که ترکیبی از تحلیل تکنیکی و بنیادی می باشد کمک به انتخاب سهام برتر جهت مدیریت پرتفوی و همچنین دستیابی به مدل قابل تعمیم برای ارزیابی بازدهی نرمال و بازدهی غیرنرمال سهام در بورس اوراق بهادار در جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران فعال در این بازار می باشد و مسلماٌ نتیجه این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در این حوزه کمک شایانی نماید.