دانلود پایان نامه

یافته معیار ورنر روی فضای اهداف 102
شکل 3-6- نگاشت نقطه بهینه ورنر روی فضای ارضای اهداف 101
شکل 5-6- فلوچارت الگوریتم پیشنهادی 106
شکل 1-7- استراتژی بهینه 126
شکل 1-A: مجموعه فازی نرمال 146
شکل 2-A-برش ? مجموعه فازی 147
شکل 3-A- مجموعه فازی محدب 148
شکل 4-A- تابع عضویت 153
شکل 5A– امکان و الزام رخداد A کوچکتر از عدد قطعی G 157
شکل 6-A- امکان و الزام رخداد A کوچکتر از عدد قطعی G 157
شکل 7-5- امکان رخداد A کوچکتر از B 160
شکل 8-A- امکان رخداد A بزرگتر از B 161
شکل 9-A- امکان رخداد A با توجه به B 163
شکل 10-A- الزام رخداد A با توجه به B 164
فهرست جداول
جدول 1-6-نقاط ایده آل و ضد ایده آل 108
جدول 2-6- مقادیر ارضای اهداف معیار ورنر 109
جدول3-6- وزن های پراکنده 110
جدول 4-6- مقادیر ارضای اهداف به ازای هر وزن 110
جدول 5-6- مقادیر مورد نیاز در الگوریتم RTLP 111
حدول 1-7- موجودی اولیه 117
جدول 2-7- توابع تولید متغیرهای تصادفی 117
جدول 3-7- بردارهای اهداف ایده آل و ضد ایده آل 120
جدول 4-7- نتایج کاربرد روش ورنر 121
جدول 5-7- نتایج کاربرد روش پیشنهادی 122
جدول 6-7- نتایج کاربرد روش چبیشف کلاسیک 122
جدول 7-7- مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روش های بهینه سازی چند هدفه 123
فهرست نمودارها
نمودار1-7- پراکندگی جواب های حاصله از روش چبیشف فازی 125
نمودار 2-7- مقایسه پراکندگی نقاط حاصل در روش چبیشف کلاسیک و روش چبیشف فازی 125
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1- انتخاب حوزه تحقیق
نحوه انتخاب حوزه تحقیق حاضر بر اساس تجربه و علاقه نگارنده و پیشنهاد استاد راهنما با توجه به سابقه علمی و تحقیقی ایشان می باشد. در انتخاب حوزه تحقیق توجه گردیده است که موضوع انتخابی می بایست مرتبط با نیازهای صنعت حال حاضر کشور و در راستای پیشرفت دانش فنی داخلی ، با توجه به کاستی های روش های پیشنهاد شده برای موضوع مربوطه چه در داخل و چه در خارج از کشور باشد.
2-1- نحوه بررسی ادبیات موضوع
بررسی ادبیات موضوع از مهمترین و وقت گیرترین فعالیت ها در ارائه یک تحقیق علمی می باشد. بدین منظور توجه ویژه ای به این بخش گردیده است و سعی بر آن بوده تا مروری جامع و کامل در حوزه تحقیق انتخاب شده صورت گیرد. برای این منظور ابتدا کلید واژگان مرتبط را در سایت های علمی معتبر مورد جستجو قرار داردیم. عناوین بیش از هزار عدد مقاله نزدیک به موضوع مطالعه شد و خلاصه آندسته از مقالاتی که عنوان آنها مناسب تر و مرتبط تر به نظر می رسید بررسی شد. از این مطالعه نزدیک به سیصد مقاله انتخاب و ذخیره گردید که از بخشی از آنها در پایان نامه استفاده شده است. برخی از این مقالات خود مراجعی مهم را معرفی می نمایند که با استفاده از آنها حدودا پنجاه عنوان مقاله دیگر به لیست مقالات منتخب اضافه گردیده و ذخیره و مطالعه گردید.
3-1- نوآوری های تحقیق
* در نظر گرفتن همزمان عدم قطعیت فازی، جریان های مستقیم و معکوس کالا، گزینه های ظرفیتی تجهیزات و سیستم حمل و نقل در یک مساله پیکر بندی زنجیره تامین
* ارائه مدل ریاضی مختلط عدد صحیح برای مساله ذکر شده
* ارائه روش بهینه سازی چند هدفه فازی بر پایه فاصله چبیشف
4-1- تبیین اهداف عمده تحقیق
هدف اصلی تحقیق، بررسی مساله مهم و استراتژیک پیکر بندی زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت و گسترش مدل های موجود در ادبیات موضوع برای ارائه یک مدل جامع می باشد که تصمیمات لجستیکی را نیز از طریق وارد کردن توابع هف مخصوص به خود به طور صریح در نظر بگیرد. علاوه بر آن به دنبال یافتن یک تکنیک کارا در بهینه سازی چند هدفه می باشیم که مساله مذبور بتوسط کاربرد آن جواب هایی قابل قبول و بهتر از روش های موجود تولید بنماید.
5-1- مشخص کردن روش تحقیق
پس از مرور ادبیات موضوع و بررسی کاستی های مدل های موجود ، یک مدل مختلط عدد صحیح برای مساله مورد بررسی که در بخش قبل بدان اشاره گردید ارائه دادیم. سپس به بررسی مناسب ترین روش های در نظر گرفتن عدم قطعیت در یک مدل پیکر بندی زنجیره تامین پرداختیم و نهایتا روش در نظر گرفتن عدم قطعیت با لحاظ کردن پارامترهای مبهم فازی را انتخاب نمودیم. سپس روش های رفع و رجوع عدم قطعیت در مسائل برنامه ریزی ریاضی فازی مورد بررسی قرار گرفت. روش های بهینه سازی چند هدفه در دو حالت فازی و غیر فازی مورد بررسی قرار گرفته و معایب و مزایای هرکدام بررسی شد. نهایتا تکنیکی کارا به عنوان بهینه سازی چند هدفه فازی با استفاده از فاصله چبیشف که حد واسط دو رویکرد فوق بوده و معایب هر دو را رفع و مزایای آنها را جمع می نماید ارائه گردید. نتایج محاسبات موید عملکرد موفق زنجیره تامین و روش بهینه سازی پیشنهادی می باشد.
6-1- تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق
داده های استفاده شده در بخش آنالیز نهایی تاحد امکان واقع گرایانه می باشد بدین معنی که از توابع توزیع احتمالی پیشنهادی در مقالاتی که از کیس های واقعی استفاده نموده اند بهره برده ایم. بدین ترتیب نتایج محاسبات به واقعیت نزدیکتر می گردد.
7-1- تحلیل خروجی های تحقیق
برای تحلیل خروجی های تحقیق از مقایسه پاسخ های حاصل شده از روش پیشنهادی با روش های موجود استفاده گردیده است که نتایج محاسبات بر کارا بودن روش پیشنهادی تاکید می نماید.
* کاهش سطح سرمایه گذاری در منابع
* کاهش هزینه های نگهداری و توزیع
تییری و همکاران65 (1995) یک زنجیره تامین یکپارچه برای نشان دادن چریان های برگشتی و گزینه های بازیابی مانند تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، بازیافت و غیره ارائه دادند. این محققان عاملهای استراتژیکی را معرفی می کنند که می توان در هنگام طراحی یک شبکه لجستیک معکوس در نظر گرفت. حداقل کردن هزینه استراتژیک برای موفقیت یک سیستم لجستیک معکوس لازم است.از جمله هزینه های استراتژیک می توان به موارد زیر اشاره نمود
* هزینه های تجهیزات برای تولید مجدد یا تعمیر
* هزینه کارگران مناسب
* هزینه تجهیزات انبارداری
* هزینه حمل و نقل
عامل های مهم دیگر شامل خصوصیات محصول، ویژگی های بازار و نیازمندی های منابع می باشد.
دبریتو و دکر66 (2002) یک چارچوب تصمیم گیری برای لجستیک معکوس در سه سطح استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی ارائه می دهند.آنها اشاره می کنند که تصمیمات سطح استراتژیک ، یعنی طراحی شبکه بازیابی می بایست در ابتدای امر صورت بگیرد. ایشان بیان میدارند که یک شبکه لجستیک معکوس می تواند شامل موارد زیر باشد
1. جمع آوری محصولات برگشتی
2. بررسی و تفکیک محصولات (درصورتی که بخواهیم مقاصد مختلفی برای محصولات در نظر بگیریم)
3. دوباره کاری یا تعمیر
4. منهدم کردم محصولات
5. توزیع مجدد
1-4-2-واگذاری شبکه های لجستیک معکوس به شرکت های خارجی67 (3PL)
مدیریت یک سیستم توزیع در حالتی که تنها جریان مستقیم محصولات و مواد موجود است امری پیچیده است که با وارد کردن جریان معکوس محصولات پیچیده تر هم می شود (راجرز68، 1999). به همین دلیل طراحی مدل های زنجیره تامین با در نظر گرفتن لجستیک معکوس امری پیچیده و زمان بر می باشد. برخی شرکت برای جلوگیری از صرف منابع و زمان خود در سیستم بازگشتی مواد، سیستم لجستیک معکوس خود به 3PL ها می سپارند.نتیجتا صنعت 3PL به عنوان پاسخی به نیاز روزافزون سیستم های لجستیک پیشرفته گسترش یافته است (دو و ایوانس69 ،2008) .خدمات عمده ای که به 3PL ها معمولا واگذار می شود شامل حمل و نقل ها، انبارداری، موجودی، خدمات ارزش افزوده، سرویس های اطلاعاتی و مهندسی مجدد زنجیره تامین می باشد(هرتزل و همکاران70،2003) البته لازم به ذکر است که به کارگیری 3PL ها می تواند هزینه مضاعفی بر سیستم تحمیل نماید و قبل از تصمیم راجع به واگذاری سیستم لجستیک یا طراحی شخصی آن می بایست آنالیز هزینه ها که برای هر شرکت وابسته به شرایط محیطی می تواند متفاوت باشد صورت گیرد.
محصولات در برخی موقعیت ها می توانند وارد چرخه معکوس زنجیره تامین بشوند .معمولا، جریان های بازگشتی به دسته های زیر تقسیم می شوند( فلیشمن ،2001)
* برگشتی های تجاری
* برگشتی های بواسطه گارانتی
* برگشتی های محصولات در پایان دوره عمر مفید
* برگشتی های محصولات قابل استفاده مجدد
2-4-2-پیچیدگی شبکه های لجستیک معکوس
فلیشمن و همکاران (2004) بیان می دارند که یک شبکه لجستیک معکوس به دلیل نیازمندی اش به موارد زیر پیچیده می شود
1. بررسی و تفکیک محصولات برگشتی
2. درنظر گرفتن عدم قطعیت در مقدار، کیفیت و زمان تحویل محصولات برگشتی
3. در نظر گرفتن برهم کنش، یکپارچه سازی و هماهنگی جریان های مختلف مستقیم و معکوس
از جمله مواردی که در لجستیک معکوس بدان پرداخته می شود، می توان به طراحی شبکه لجستیک معکوس، مسیریابی جمع آوری و توزیع، کنترل و برنامه ریزی تولید و هماهنگ سازی زنجیره های تامین حلقه بسته اشاره نمود. از بین این موارد، طراحی شبکه لجستیک معکوس یکی از مهم ترین موارد تحقیق می باشد زیرا یک شبکه لجستیک معکوس پیچیده تر از شبکه های متعارف می باشد (ساسیکومار و کانان ،2008b) .
به طور اخص یک شبکه لجستیک معکوس می تواند به سوال های زیر جواب دهد
* فعالیت های مختلف لجستیک معکوس را در کجا قرار دهیم
* مسیرهای ارتباطی برای حمل و نقل موادکدام است
* محصولات برگشتی از مشتریان را چگونه جمع آوری کنیم
* محصولات جمع آوری شده را کجا دوباره کاری کنیم
* محصولات تعمیر شده را چگونه به مشتریان بازگردانیم
* …
برای پاسخ به سوالات بالا از مدل های ریاضی گوناگونی در تحقیقات صورت گرفته استفاده شده است. دکر و همکاران (2004) بیان می دارند که مدل های ریاضی برای طراحی شبکه های لجستیک معکوس مناسب بوده و منجر به تصمیمات اقتصادی بهتری می شوند.
جونگ و همکاران71 (2008) به طراحی شبکه لجستیک بر اساس کمترین میزان تبادل اطلاعات بین تولید کننده و شرکت تامین کننده 3PL پرداخته و یک مدل MILP تک هدفه، چند طبقه، چند محصوله با چند تجهیز حمل و نقل مختلف با ظرفیت حمل و نقل و نگهداری مواد در انبار محدود ارائه داده اند. مدل ارائه شده توانایی یافتن میزان تولید و حمل و نقل مواد توسط هر تجهیز بین نهادهای مختلف زنجیره تامین در طول زمان را دارا می باشد اما هیچگونه تصمیم جایابی تجهیزات ویا گسترش ظرفیت در این مدل مشاهده نمی شود.
موتا و پوخارل72 (2009) به اهمیت طراحی شبکه لجستیک معکوس برای تولید کنندگان تجهیزات اصلی73(OEM) با توجه به قوانین حافظ محیط زیست اشاره می نماید که OEM ها را مجبور به بازیافت محصولات استفاده شده یا در پایان دوره عمر مصرفی یا محصولات دارای گارانتی تعمیر و تعویض به منظور کمینه کردن دور ریزها و حفظ منابع اشاره می نماید. ایشان یک مدل ریاضی برای طراحی یک شبکه بازیافت (یک طرفه) لحستیک معکوس طراحی می نمایند که در آن محصولات مرجوعی می بایست ابتدا در انبارها دسته بندی شده سپس به مراکز دوباره کاری فرستاده شوند تا دمونتاژ گردند. قطعات دمونتاژ شده به کارخانه تولیدی برای استفاده مجدد بازگردانده شده ویا به فروشگاه ها به عنوان قطعات یدکی فرستاده می شود.
زیانگرو و وی74 (2009) یک شبکه لجستیک معکوس حلقه بسته ایستا برای بازیافت قطعات معیوب طراحی نموده اند که در آن محصولات معیوب برای کاربرد دوباره به کارخانه بازگردانده شده و قطعات آنها پس از دمونتاژ مورد مصرف مجدد قرار می گیرد. ظرفیت های تولید محدود بوده و خرید از تولید کنندگان خارجی نیز در نظر گرفته شده است. متغیرهای تصمیم مدل MILP ارائه شده مقدا

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق دربارهand، methods، Decision
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید