دانلود پایان نامه

مراکز توزیعی که ممکن است باز شوند(WoW)
C مجموعه مراکز فروش
V مجموعه تجهیزات حمل و نقل
O مجموعه گزینه های ظرفیتی
Om مجموعه گزینه های ظرفیتی مراکز تولید (Om O)
Ow مجموعه گزینه های ظرفیتی مراکز توزیع(Ow O)
Ov مجموعه گزینه های ظرفیتی تجهیزات حمل و نقل(Ov O)
P مجموعه محصولات تولید شده
R مجموعه مواد اولیه
2-2-3- پارامترها
تقاضای مشتری c در دوره t برای محصول p
نرخ مصرف ظرفیت برای تولید محصول p از ظرفیت کارخانه
نرخ مصرف ظرفیت برای تعمیر محصول p از ظرفیت کارخانه
ظرفیت تولید اولیه کارخانه m
ظرفیت نگهداری اولیه مرکز توزیع w
ظرفیت تولیدی گزینه om برای نصب روی کارخانه ها
ظرفیت نگهداری گزینه ow برای نصب روی مراکز توزیع
ظرفیت نگهداری گزینه ov برای نصب روی مراکز توزیع
وزن محصول p
درصد قطعات خراب در محصولات نوع p
حداکثر ظرفیت جابجائی توسط تجهیز نوع v در دوره t بین کارخانه ها و مراکز توزیع
حداکثر ظرفیت جابجائی توسط تجهیز نوع v در دوره t بین مراکز توزیع و مراکز خرید
هزینه باز کردن تجهیز i
هزینه بستن تجهیز i
هزینه نصب گزینه o روی تجهیز i
هزینه ثابت کارکرد تجهیز i
هزینه ثابت کارکرد گزینه o روی تجهیز i
هزینه تولید محصول p در کارخانه m
هزینه تعمیر محصول p در کارخانه m
هزینه انبار محصول p در انتهای هر دوره در انبارw
هزینه جابجائی هر واحد حجمی محصول در واحد فاصله توسط تجهیز v
سرعت انتقال توسط تجهیز v
3-2-3- متغیر ها
مقدار محصول p جابجا شده بین انبارw و مرکز خریدc توسط تجهیزv در دوره t
مقدار محصول p تولید و جابجا شده بین کارخانه m و انبار w توسط تجهیز v در دوره t
مقدار محصول p تعمیر شده و جابجا شده بین کارخانه m و انبار w توسط تجهیز v در دوره t
مقدار محصول p تعمیر شده و جابجا شده بین انبار w و مشتری c توسط تجهیز v در دوره t
مقدار محصول p نیازمند تعمیر و جابجا شده بین فروشگاهc و انبار w توسط تجهیزv در دورهt
مقدار محصول p نیازمند تعمیر و جابجا شده بین انبار w و کارخانه m توسط تجهیزv در دورهt
در صورت باز بودن کارخانه m در دوره t مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر می گیرد
در صورت باز بودن انبار w در دوره t مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر می گیرد
درصورت نصب شدن گزینه o روی کارخانهm در دورهt مقدار یک و درغیر این صورت صفرمی گیرد
در صورت نصب شدن گزینه o روی انبار w در دورهt مقدار یک و در غیر این صورت صفر می گیرد
اگر ov روی تجهیز v بین کارخانه ها و مراکز توزیع در دوره t نصب شود مقدار یک می گیرد
اگر ov روی تجهیز v بین مراکز توزیع و مشتریان در دوره t نصب شود مقدار یک می گیرد
4-2-3- محدودیت ها
با کاربرد محدودیت (1-3) مطمئن می شویم که به هر قیمت ممکن تقاضای مشتری براورده می گردد. محدودیت شماره (2-3) مربوط به میزان موجودی انبار شده در مراکز توزیع می گردد. این محدودیت بیان می دارد که میزان ورودی و خروجی از یک گره می بایست یکسان باشد. بدین ترتیب مقدار موجودی در انتهای هر دوره محاسبه می گردد.
(1-3)
(2-3)
محدودیت های (3-3) الی (6-3) محدودیت های ظرفیتی مساله می باشند . محدودیت سوم بیان می دارد که نمی توان بیش از ظرفیت نصب شده تا دوره مربوطه از ظرفیت تولید و تعمیر کارخانه استفاده نمود. محدودیت چهارم مانند مورد قبل بوده ولی برای مراکز توزیع تنظیم گردیده است بدین معنی که نمی توان بیش از ظرفیت نگهداری نصب شده در این مراکز محصولات را از دوره ای به دوره بعد انتقال داد.. محدودیت (5-3) حداکثر میزان حمل و نقل توسط تجهیز v در هر دوره بین کارخانه ها و مراکز توزیع را نشان می دهد. محدودیت (6-3) مشابه مورد قبل است فقط بین مراکز توزیع و مراکز فروش (مرحله دوم زنجیره تامین) برقرار می باشد. توجه شود که نحوه اضافه کردن گزینه های ظرفیتی در دو محدودیت(3-3) و(4-3) با محدودیت های (5-3) و(6-3) تفاوتی عمده دارد. فرض بر آن است که اگر در یک دوره از یک گزینه ظرفیتی برای افزایش ظرفیت کارخانه ها یا انبارها استفاده شود، در همه دوره های باقی مانده این ظرفیت اضافه باز باقی می ماند و قابل حذف نیست. این فرض از آنجهت لحاظ شده است که منطقی نیست تجهیزی را که در دوره ای ظرفیت مازاد دریافت نموده ببندیم و هزینه بیهوده ای صرف نمائیم. در حالیکه برای محدودیت های مربوط به حمل و نقل، از آنجا که می توان به راحتی ظرفیت مازادی از هر نوع تجهیز حمل و نقلی مورد نظر اجاره نمود، می توان تنها در دوره هایی که بدان ظرفیت مازاد نیاز می باشد اقدام به اجاره ظرفیت مازاد نمود و باقی دوره ها با ظرفیت تجهیزات حمل و نقل تحت تملک شرکت محصولات را منتقل نمود.
(3-3)
(4-3)
(5-3)
(6-3)
محدودیت های (7-3) الی (11-3) مربوط به محصولات مرجوعی و جریان این مواد در زنجیره تامین می باشند. محدودیت (7-3) بیان می کند که میزان محصولات مرجوعی از مراکز فروش برابر درصدی از محصولات منتقل شده به آن نقطه می باشد. این محصولات در همان دوره ای که به مراکز فروش فرستاده می شوند توسط خریدار بررسی شده و بخشی از آنها در صورت نیاز برای تعمیرات ارجاع داده می شود. خرابی این قطعات می تواند به دلیل موادی که در ساخت استفاده شده یا فرایند ساخت یا شرایط حمل و نقل بوجود آمده باشد.. محدودیت (8-3) مربوط به تعادل جریان مواد مرجوعی از مراکز فروش به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به کارخانه ها می باشد. محدودیت (9-3) الزام ارسال محصولات تعمیر شده در دوره بعد از رسیدنشان به کارخانه را بیان می دارد. محدودیت (10-3) تعادل جریان محصولات تعمیر شده از کارخانه به مراکز توزیع و از مراکز توزیع به مراکز فروش را نشان می دهد. محدودیت (11-3) مقرر می دارد که هر مشتری همانقدر محصولی که ارجاع داده بود در دوره بعد تحویل بگیرد.
(7-3)
(8-3)
(9-3)
(10-3)
(11-3)
فرض شده است که ظرفیت حمل و نقل بوسیله هر نوع تجهیز بین کارخانه ها و مراکز توزیع و بین مراکز توزیع و مراکز فروش مستقل از یکدیگر می باشند
محدودیت های (12-3) الی (20-3) محدودیت های منطقی مساله می باشند. محدودیت (12-3) لازم میدارد که مواد مرجوعی تنها به انبارهایی که باز هستند عودت داده شوند. در این محدودیت M یک عدد بسیار بزرگ می باشد. محدودیت های (13-3) و (14-3) تجهیزات را از تغییر وضعیت ( از بسته به باز و بالعکس) بیش از یک بار منع می کند. تجهیزات بسته شده نمی توانند بار دیگر باز شده و تجهیزات باز شده نمی توانند در افق برنامه ریزی بسته شوند. با محدودیت (15-3) می توانیم گزینه های ظرفیتی را به کارخانه ها و مراکز توزیع اضافه کنیم اما نمی توانیم آنها را حذف نمائیم همچنین با محدودیت (16-3) بیان می کنیم که نمی توان تجهیزی را که به آن گزینه های ظرفیتی اضافه شده بست. محدودیت (17-3) این شرط را برقرار می کند که تنها بتوانیم به تجهیزاتی که در دوره مربوطه باز هستند گزینه های ظرفیتی اضافه نمائیم. محدودیت های (18-3) الی (20-3) مربوط به روابط منطقی گزینه های ظرفیتی تجهیزات حمل و نقل می باشد. محدودیت (18-3) لازم میدارد که بتوانیم از یک گزینه ظرفیتی تنها در یک مرحله از زنجیره تامین استفاده نمائیم. محدودیت های (19-3) و (20-3) لازم میدارند که در هر مرحله از زنجیره تامین، برای یک نوع از تجهیزات بتوانیم تنها یکی از گزینه های ظرفیتی موجود را سفارش بدهیم و سفارش بیش از یک گزینه ظرفیتی ممنوع می باشد.
(12-3)
(13-3)
(14-3)
(15-3)
(16-3)
(17-3)
(18-3)
(19-3)
(20-3)
5-2-3- توابع هدف
در این مساله برای زنجیره تامین چند دوره ای در نظر گرفته شده سه تابع هدف ارائه می دهیم. تابع هدف اول تابع کلاسیک حداقل سازی هزینه های مدل می باشد. تابع دوم حداقل سازی کل زمان حمل و نقل و سرویس دهی در مساله می باشد. تابع هدف سوم مربوط به هزینه حمل و نقل می باشد که با تابع هدف دوم در تناقض می باشد زیرا برای کاهش زمان سرویس دهی می بایست از وسایل نقلیه گرانتر که سرعت بیشتر ی دارا می باشند استفاده نمائیم که موجب افزایش نامطلوب این تابع هدف می گردد. در ادامه به شرح جز به جز توابع مربوطه می پردازیم. پارامترهایی که علامت تیلدا (~) روی خود دارند را دارای عدم قطعیت در نظر می گیریم.
سطر اول تابع هدف f1 مربوط به هزینه های باز و بسته کردن تجهیزات جدید و هزینه نصب گزینه های ظرفیتی روی تجهیزات مورد نیاز اعم از کارخانه و مراکز توزیع می باشد. سطر دوم مربوط به هزینه های کارکرد تجهیز به همراه کارکرد گزینه های ظرفیتی اضافه شده در طول دوره فعالیتشان می باشد. همچنین در ادامه هزینه تولید و تعمیر هر نوع محصول منظور گردیده است. سطر سوم مدل مربوط به هزینه های نگهداری مواد در انبارهای مراکز توزیع می گردد.
(21-3)
تابع هدف دوم به کمینه کردن زمان کل حمل و نقل ها به منظور افزایش سطح سرویس دهی می پردازد. این توضیح لازم است که این تابع مستقل از وزن محصولات در نظر گرفته می شود و در نتیجه جمع کل زمان رسیدن تمامی محصولات به مقصد را کمینه می کند. این فرض برای وابسته نکردن زمان رسیدن محصولات به وزن آنها در نظر گرفته شده است که غیرمنطقی به نظر می آید.
(22-3)
تابع هدف سوم به منظور حداقل کردن هزینه های حمل و نقل وارد مساله می شود. این هزینه ها شامل هزینه جابجائی محصولات بین مبدا و مقصد ( که وابسته به وزن محصولات است) و هزینه اضافه کردن گزینه های ظرفیتی در هر مرحله از زنجیره تامین می باشد.
(23-3)
6-3-نتیجه گیری
در این فصل یک مدل چند هدفه، چند محصوله، چند دوره ای، چند طبقه با پارامترهای غیرقطعی برای پیکربندی زنجیره تامین و تصمیمات لجستیکی ارائه گردید. همانطور که اشاره شد مدل مذبور بیش از یک تابع هدف دارد و بدین جهت کاربرد روش های مختلف بهینه سازی چند هدفه می تواند نتایج متفاوتی حاصل نماید. پس می بایست به دنبال روشی باشیم که بهترین جواب را برای مساله ما حاصل نماید. در فصل بعد به مرور روش های تصمیم گیری چند هدفه می پردازیم.
فصل چهارم- تصمیم گیری چند هدفه
1-4- مقدمه
در بسیاری موقعیت های تصمیم گیری، یک تصمیم گیرنده می بایست چندین معیار برای تصمیم گیری را به شکل صریح یا ضمنی در نظر بگیرد. برای یک مساله در اندازه کوچک ممکن است تصمیم گیرنده حتی متوجه وجود چندین معیار در تصمیم های خود نگردد. اما در موقعیت ها و برنامه ریزی های بزرگ ، شناخت تمامی معیارها و ارزشیابی تصمیمات مساله مهمی می باشد.
تصمیم گیری چند معیاره95 (MCDM) معرف دسته ای از مسائل برنامه ریزی است که شامل چندین معیار تصمیم گیری هستند ( که اغلب متناقض می باشند). نداشتن یک جواب مشخص و واحد برای اکثر قریب به اتفاق مسائل تصمیم گیری چند معیاره رخدادی عادی است. این مدل های تصمیم گیری به دو دسته عمده تقسیم می گردند (اصغرپور، 1385)
1. مدل های چند هدفه96 (MODM)
2. مدل های چند شاخصه97 (MADM)
مدل های چند هدفه به منظور طراحی به کار گرفته می شوند و مدل های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر از بین چند گزینه موجود استفاده می گردند. در این پایان نامه هدف طراحی زنجیره تامین می باشد و واضح است که تمرکز روی مدل های چند هدفه می باشد. علاقه مندان به مطالعه روی مدل های چند شاخصه می توانند به مرجع ذکر شده مراجعه نمایند.
در مسائل چند هدفه پاسخ نهائی بسته به ترجیحات تصمیم گیرنده می باشد. حل کردن یک مساله چند هدفه به معنی این

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعالگوریتم ژنتیک، شبیه سازی، جستجوی محلی
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید