دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده……………………………………… 1

فصل اوّل: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………. 2

1-2- اهمیت موضوع (تعریف مساله هدف از اجراء و کاربرد نتایج پژوهش)…………………………………….. 3

1-3- اهداف پژوهش……………………………. 4

1-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی)……………….. 4

1-4-1- سؤالات اصلی پژوهش……………………… 4

1-4-2- فرضیات پژوهش…………………………. 5

1-5- قلمرو پژوهش……………………………. 5

1-5-1- قلمرو موضوعی…………………………. 5

1-5-2- قلمرو مکانی………………………….. 5

1-5-3- قلمرو زمانی………………………….. 6

1-6- محدودیت­های پژوهش……………………….. 6

1-7- روش پژوهش……………………………… 6

1-8- تبیین واژه­ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش…… 7

فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه…………………………………. 8

2-2- بورس اوراق بهادار………………………. 9

2-2-1- علل پیدایش بورس اوراق بهادار…………… 9

2-2-2- سابقه ایجاد بورس در ایران…………….. 11

2-2-3- جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران   12

2-2-4- معیارهای تشخیص اندازه و نحوه فعالیت یک بورس 12

2-2-5- مزایای سرمایه­گذاری در بورس…………….. 13

2-2-6- مزایای ورود به بورس برای شرکت­ها……….. 14

2-2-7- مؤلفه­های اصلی بورس اوراق بهادار……….. 14

2-2-8- روش­های ورود به بورس اوراق بهادار………. 16

2-2-9- روش­های تحلیل اوراق بهادار……………… 16

2-2-10- مقررات حاکم بر بازار بورس اوراق بهادار… 18

2-3- سهام عادی……………………………… 25

2-3-1- مفهوم سهام و سهام عادی………………… 25

2-3-1-1- مفاهیم مرتبط با سهام عادی……………. 25

2-3-1-1-1- حق مالکیت………………………… 25

2-3-1-1-2- سررسید سهام عادی………………….. 26

2-3-1-1-3- حق رأی…………………………… 26

2-3-1-1-4- ارزش دفتری……………………….. 27

2-3-1-1-5- حق تقدم خرید سهام ………………… 27

2-3-1-1-6- تعیین ارزش سهام عادی………………. 28

2-3-2- نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار ………………………………………….. 29

2-3-2-1- انتخاب سهام………………………… 29

2-3-2-1-1-  انواع تجزیه و تحلیل بنیادی………… 30

2-3-2-2- تعیین ارزش سهام عادی………………… 35

2-3-2-2-1-  براساس سود………………………. 35

2-3-2-2-2- براساس سود سهام پرداختی……………. 36

2-4- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه­گذاران   38

2-4-1- مفهوم سرمایه­گذاری…………………….. 38

2-4-2- راهبردهای سرمایه­گذاری…………………. 38

2-4-3- مدل­های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران…………. 39

2-4-3-1- مدل تصمیم­گیری اقتصادی عقلائی………….. 39

2-4-3-2- مدل اقتصادی رفتاری………………….. 39

2-4-3-3- مدل جدید مالی………………………. 39

2-4-3-4- مدل / تئوری چشم انداز ………………. 40

2-4-4- نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­گذاران…. 42

2-4-4-1-  عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی…… 42

2-4-4-2-  نظریات جمعیتی و مدل­های آموزشی……….. 42

2-4-4-3-  نظریه بازی­های متناسب……………….. 42

2-4-5- عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری سهام………… 42

2-4-5-1- ویژگی­های سرمایه گذاران………………. 49

2-4-5-2- ویژگی­های بازار سرمایه……………….. 51

2-4-5-6- مطالعه صورت‌های مالی اساسی…………….. 60

2-4-5-7- مطالعه نسبت‌های مالی………………….. 61

2-5- پیشینه پژوهش…………………………… 66

2-5-1- پژوهش­های انجام شده در ایران……………. 66

2-5-2- پژوهش­های انجام شده در جهان……………. 72

2-6- مدل مفهومی پژوهش……………………….. 75

2-7- جمع­بندی……………………………….. 76

فصل سوّم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه…………………………………. 77

3-2- روش پژوهش……………………………… 78

3-3- فرآیند پژوهش…………………………… 78

3-3-1- شناسایی عوامل موثر بر تصمیم­گیری سهامداران در خرید سهام عادی ……………………………………… 78

3-3-1-1- استخراج شاخص‌های اولیه براساس سابقه پژوهش 78

3-3-2- جمع‌آوری داده‌‌های پژوهش…………………. 80

3-3-3- تحلیل داده‌های پژوهش…………………… 80

3-4- جامعه آماری……………………………. 81

3-5- نمونه آماری……………………………. 82

3-6- روش گردآوری داده­ها……………………… 82

3-7- روایی پرسشنامه…………………………. 82

3-7-1-تحلیل عاملی…………………………… 83

3-8- پایایی پرسشنامه………………………… 85

3-9- روش­ها و تکنیک­های تجزیه و تحلیل داده­ها …… 85

3-9-1- تکنیک تاپسیس…………………………. 86

3-9-2- تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)………… 88

3-9-2-1- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……….. 88

3-10- فرضیّات نهایی پژوهش…………………….. 89

3-11- جمع­بندی………………………………. 89

فصل چهارم: نتایج

مقدمه……………………………………… 90

4-1- بخش اوّل: نمونه­گیری و آمار توصیفی………… 91

4-1-1- نمونه­گیری سهامداران بورس اوراق بهادار تهران 91

4-1-2- توصیف آماری مربوط به نمونه آماری ……… 91

4-2- بخش دوّم: سنجش پایایی و روایی ابزار پژوهش…. 96

4-2-1- پایایی پرسشنامه پژوهش…………………. 96

4-2-2- روایی پرسشنامه پژوهش………………….. 97

4-3- بخش سوّم: تحلیل آماری پرسشنامه اهمّیت شاخصها.. 100

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3-1- تحلیل پرسشنامه اهمیّت شاخصها…………… 100

4-4- بخش چهارم: اولویت­بندی ابعاد و شاخصها…….. 106

4-5- نتیجه­گیری ……………………………. 109

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

– مقدمه…………………………………… 110

5-1- تشریح تحلیل­های آماری و نتایج پژوهش………. 110

5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش……………. 113

5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………… 114

پیوست ……………………………………. 116

منابع و مأخذ………………………………. 122

چکیده انگلیسی …………………………….. 130

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد مطالعه قرار داد. اهدف این پایان­نامه به صورت کلی عبارت می باشد از:

  • شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
  • رتبه بندی این شاخصها با بهره گیری از تکنیک TOPSIS
  • رتبه بندی ابعاد کلی با بهره گیری از تکنیک AHP

و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این پژوهش به دنبال دارد عبارت می باشد از:

مطالعه عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این پژوهش به دنبال این می باشد تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.