دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

امروزه جهان شاهد تحولاتی دراقتصاد جهانی[1] می باشد و با سرعت بالایی رو به جلوست.این تحولات نا شی از تغییر اقتصاد مبتنی بر تولید به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات[2] می باشد.ازسوی دیگر جهانی شدن تجارت در بین کشورها به سرعت در حال گسترش می باشد. بازارهای ملی کشورها توسط شرکت های خارجی و بین المللی (چند ملیتی )[3]تحت نفوذ در آمده می باشد. شرکت های تجاری که در کوشش برای حفظ بقا و رقابت با سایر کشورها و شرکت ها هستند، بایستی تفکرات و ابزارهای تجاری خود را جهانی کنند. یکی از این عرصه های رقابت بهره گیری از فن آوری اطلاعات[4] می باشد. بی شک مدیران در سرنوشت سازمان ها و شرکت ها تأثیر اساسی اعمال می کنند،در این امر اطلاعات تاثیر بسزایی در موفقیت امور مدیران و عملکرد سازمان ها[5] دارد. اطلاعاتی که صحیح به موقع و به روز باشد، توسعه جهانی اینترنت[6] این اطلاعات را قابل دسترس ساخته می باشد،و فن آوری را برای گرد آوری و انتشار اطلاعات بکار می برد. فن آوری شامل تمام ابزارهای پیشرفته برای اصلاح بهبود وبهینه سازی[7]،تحول عملکرد امور می گردد. فن آوری بایستی به عنوان بخش مهم سازمان ها برای به  روز بودن تفکرمدیران در جهت پیشرفت عملکرد سازمان ها در نظر گرفته گردد. در جهان امروز اطلاعات عامل اصلی و زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی[8] کشورها محسوب شده و زندگی بشر و روابط بین آن ها دچار دگرگونی اساسی شده می باشد. فن آوری یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بهره وری[9] می باشد و فن آوری اطلاعات به عنوان یکی از فن آوری های جدید تاثیر تعیین کننده ای در این خصوص دارد. از عمر فن آوری اطلاعات در جهان شاید بیش از سه دهه نمی گذرد و هرچه آشنایی وتسلط ملت ها نسبت به این پدیده بیشتر می گردد، درجه اهمیت آن بیشتر هویدا می گردد. فن آوری اطلاعات نیز خود در حوزه ی فن آوری قرار دارد اما تفاوت آن با فن آوری های عصر صنعت، سرعت در تغییر و انعطاف پذیری آن می باشد. کشورها بدون در نظر داشتن این ویژگی نه تنها نمی توانند از مزیت های عصر اطلاعات بهره گیری کنند بلکه روزبه روز تحت فشار تغییرات فن آوری و جریان سریع اطلاعات مجبور به پذیرش خواسته هایی خواهند بود که شاید سال ها برای رسیدن به آن هزینه های گزافی را پرداخت کرده اند. پس قبل از آن که این پدیده به ابزار منفی تبدیل گردد با بها دادن به سرمایه های انسانی و        برنامه ریزی صحیح ،می توان از آن در راستای منافع ملی، اقتصادی کردن امور، افزایش مزیت رقابتی[10]، اصلاح سیستم ها، سرعت دهی به فرایندهای کار، کاهش بورکراسی[11]، کنترل هزینه ها و غیره بهره گیری نمود. به هرحال آن چیز که واضح به نظر می رسد این که فن آوری اطلاعات  با ایجاد یک شبکه گسترده اطلاعاتی که کوچک ترین اتفاقات و اطلاعات را در خود ثبت خواهد نمود به مدیران تصمیم گیرنده کمک می کند که با تجزیه و تحلیل داده های به روز موجود در این شبکه، تصمیماتی اتخاذ و برنامه ریزی هایی را انجام دهند که آینده روشنی را پیش روی آنان و سازمان شان قرار دهند. فن آوری اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات کنترل و هماهنگی بین عملکرد سازمان و مدیریت با انسجام و بازخورد سریع صورت پذیرد.

در این فصل آغاز مختصرا به اظهار مسأله پژوهش ، سپس به ضرورت و اهمیت ، اهداف و چهارچوب نظری پژوهش ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده و در نهایت قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی پژوهش معرفی شدند.

[1] Global Economy

[2] Information

[3]. Multinational

[4].IT

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5].Organitionalz

[6].Internet

[7].Optimizational

[8] Social and Economic Development

[9] Productivity

[10] Competitive Advantage

[11] Bureaucracy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می توان به دو قسمت علمی وکاربردی طبقه بندی نمود که عبارت می باشد:

الف)اهداف علمیدر اینجا هدف اصلی پاسخ به سوال اصلی پژوهش بوده که می توان در قالب موارد زیر آن را اظهار نمود:

  • توصیف متغیرهای پژوهش شامل زیرساخت ها، اتوماسیون اداری، شبکه و امکانات ارتباطی، سیستم گزارشات مدیریت، منابع انسانی پشتیبان، رشد فروش، رشد سودآوری و نرخ بازده سهام
  • تعیین ارتباط بین متغیر های پژوهش در قالب مدل ارایه شده
  • آزمون فرضیه های پژوهش

ب)اهداف کاربردی- هدف کاربردی این پژوهش در شناخت ابعاد مختلف فن آوری اطلاعات می باشد که مدیران بر اساس ساختار،کاربرد و منابع انسانی بتوانند به کارگیری IT در شرکت ها را برنامه ریزی و کنترل نمایند و نیز بتوانند در راستای بهبود عملکرد از IT بهره گیری نمایند.