دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول2-1- حداقل ضوابط وشرایط پذیرش سهام شرکت ها درسازمان بورس اوراق بهادار………………………………. 15

جدول2-2- عوامل تأثیرگذاربرانتخاب سهام سرمایه گذاران حقیقی دربورس اوراق بهادارتهران……………………. 58

جدول2-3- عوامل تأثیرگذاربرتصمیم سرمایه گذاران دربورس اوراق بهادار…………………………………….. 59

جدول2-4- فاکتورهای مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران واهمیت نسبی هرکدام ازآنها……………………………… 66

جدول2-5- رتبه بندی گروه های تأثیرگذاربرتصمیم خریدوفروش سهام سرمایه گذاران فردی ………………………… 57

جدول3-1- شاخصهاوابعاد مؤثربرتصمیمگیری سهامداران درخریدسهام عادی………………………………………….. 79

جدول4-1- داده های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری 92

جدول4-2- داده های مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری     93

جدول4-3- داده های مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری 94

جدول4-4- داده های مربوط به مشخصات سابقه کاری….. 95

جدول4-5- آزمون آلفای کرونباخ(قابلیت اعتماد پرسش نامه) برای پرسشنامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران……………………… 96

جدول4-6- آزمون KMO وبارتلت درموردشاخص های پرسشنامه     97

جدول4-7- واریانس هرشاخص  درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران…………………………………. 98

جدول4-8-  بارعاملی هرشاخص درپرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران ………………………………… 99

جدول4-9- آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای پرسشنامه عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران  101

جدول4-10- میانگین وانحراف معیار اهمیت عوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران…………………………………. 101

جدول4-11- یافته های برآمده ازفرضیه 1…………. 102

جدول4-12- یافته های برآمده ازفرضیه 2…………. 103

جدول4-13- یافته های برآمده ازفرضیه 3…………. 103

جدول4-14- یافته های برآمده ازفرضیه 4…………. 104

جدول4-15- یافته های حاصل از تحلیل واریانس ابعاد پرسش نامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران……………………… 105

جدول4-16- یافته های حاصل از آزمونLSD ابعادپرسش نامه عوامل مؤثر

برتصمیم گیری سهامداران……………………… 105

 

جدول4-17- اولویت بندی  اهمیت شاخصهای مؤثربرتصمیم گیری خرید سهامداران…………………………………. 106

جدول4-18- رتبه بندی و وزن عوامل مؤثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران…………………………………………. 108

 

 فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                    صفحه

 

شکل2-1- چرخه صنعت…………………………… 32

شکل2-2- تابع ارزش…………………………… 40

شکل 2-3- مدل تأثیرارتباطات بازاریابی شرکت ها برتصمیم خرید سهام………………………………………….. 69

شکل2-4- وضعیت ارتباط عوامل مختلف بانرخ بازده موردانتظاروتصمیم گیری………………………………………. 70

شکل2-5- مدل مفهومی پژوهش…………………….. 70

شکل2-6- ارتباط بین تصویر وعملکرد……………… 74

شکل2-7- عوامل مؤثربرتصمیم گیری خرید سهام……… 75

شکل3-1- فرآیند پژوهش………………………… 81

شکل4-1- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سنی نمونه آماری    92

شکل 4-2- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات جنسیت نمونه آماری 93

شکل 4-3- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سطح تحصیلات نمونه آماری 94

شکل 4-4- توصیف شماتیک مربوط به مشخصات سابقه کاری. 95

شکل 4-5- سلسله مراتب عوامل مؤثربر تصمیم گیری خریدسهامداران   108

شکل 4-6- میانگین هندسی مقایسات زوجی نظرات پاسخ دهندگان 108

شکل 4-7-  وزن هریک ازعوامل مؤثربرتصمیم گیری سهامداران   109

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد کلی و اختصاصی مورد مطالعه قرار داد. اهدف این پایان­نامه به صورت کلی عبارت می باشد از:

  • شناسایی مهمترین شاخصهای مالی و غیرمالی موثر بر تصمیم­گیری در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
  • رتبه بندی این شاخصها با بهره گیری از تکنیک TOPSIS
  • رتبه بندی ابعاد کلی با بهره گیری از تکنیک AHP

و مهمترین هدف اختصاصی که انجام این پژوهش به دنبال دارد عبارت می باشد از:

مطالعه عوامل مالی و غیرمالی (روانی) تأثیرگذار بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به هنگام خرید و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار و رتبه­بندی اهمیت این عوامل. در نهایت این پژوهش به دنبال این می باشد تا راهکارهایی را به شرکت­های عرضه کننده سهام ارائه نماید تا بتوانند بر عوامل مهم از نظر سرمایه­گذاران که در انتخاب سهام توسط آن­ها تأثیر دارد، اثر گذاشته و آن­ها را در شرکت خود ارتقا بخشند.