دانلود پایان نامه

سال1983 انجام شد و پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت تدریس دبیران مطرح کرده است.
در این تحقیق پیشنهاد شده که آمادگی معلمان باید افزایش یابد و امر تدریس و شغل معلمی بصورت حرفهای قابل احترام و مقبول همگان تلقی شود و تدابیری برای افزایش حقوق معلمان اتخاذ شود. همچنین باید برای دانشجویان ممتاز به شغل معلمی اقدامات وسیعی صورت پذیرد.

2-7 اهمیت آموزش متوسطه
بسیاری از انتظارها و انتقادهای نظام رسمی تعلیم و تربیت بر آموزش متوسط متمرکز است. آموزش متوسطه از یک طرف دروازه ورود به ترقی اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود و از طرف دیگر آن را متهم میکنند که راهی است باز اما نابرابر و غیر کافی به دنیای بیرون و بطور کلی نه تنها سد راه آمادگی نوجوانان بر تحصیلات عالی میشود بلکه اجازه نمیدهد آنان برای ورود به دنیای کار آماده شوند. بعلاوه، گفته میشود که مطالب آموخته شده در دوران متوسطه بیربطند و در آنها توجه به اکتساب استعدادها و ارزشها نمیشود. بطور کلی چنین نتیجه گرفتهاند: که برای رسیدن به رشد اقتصادی میزان چشمگیری از جمعیت باید از آموزش متوسطه برخوردار باشند. چنانچه آموزش را به سه دوره عمومی، متوسطه و عالی تفکیک نماییم آموزش متوسطه بین آموزش ابتدایی و آموزش دانشگاهی و عالی قرارگرفته است. انتظار می رود اگر آموزش متوسطه نتواند دانش آموختگان خود را به آموزش عالی و تخصصی هدایت کند حداقل آنها را به بازار کار رهنمون سازد.
آموزش متوسطه به دو معنی حالت انتقالی دارد اول بین مدرسه و بازار کار و دوم بین مدرسه و دانشگاه. در حالت اول فرد آموزش دیده را برای ورود به دنیای کار یا بیکاری آماده میکند و در حالت دوم آموزش متوسطه، در واقع مقدمات و زمینههای پرورشی، آموزشی، عقلانی، عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان را برای ورود به دوره آموزش عالی فراهم می کند.
دو نکته بر ضرورت توجه عاجل به آموزش متوسطه درکشورها می افزاید:
الف. پیش بینی تقاضای اجتماعی برای آموزش متوسطه نشان میدهد که تحت تاثیر عواملی چون رشد بسیار سریع شهرنشینی، استقبال روز افزون دختران از این سطح آموزش، رشد سریع آموزش ابتدایی و عمومیت یافتن آن در دهه 1360 که اثرات آن در سالهای اخیر در رشد آموزش راهنمایی ظاهر شده و در دهه 70 بر رشد آموزش متوسطه اثر گذاشته در مجموع سرعت افزایش تقاضا برای آموزش متوسطه از سطوح دیگر تحصیلی بسیار بیشتر است و اگر برای رفع نارساییهای آن اقدام نشود به نسبت، میزان خسارت معنوی و مادی وارده بر جامعه این رهگذر تشدید خواهد شد.
ب. برنامه های بازسازی و اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بیش از پیش آموزش متوسطه را که هم اکنون برای 85 درصد از دانش آموزان یک آموزش پایانی است، (یعنی برای کسانی که به دانشگاه راه پیدا نمی کنند) با نیازهای جامعه طلب می کند. تلاش برای تعیین شرایط مناسب برای آموزش متوسطه در آمادهکردن فراگیران به منظور پذیرش نقشهای اجتماعی در آینده بسیارضروری است .
این شرایط نهایتاً باید به ایجاد بستری مناسب برای آموزش متوسطه در آماده کردن فراگیران به منظور پذیرش نقشهای اجتماعی در آینده بسیار ضروری است. این شرایط نهایتاً باید به ایجاد بستری مناسب برای تسهیل فرایند یاددهی ـ یادگیری منجر میشود. توجه به یادگیری به عنوان فرآیندی که در تمام طول زندگی ادامه دارد ما را وا میدارد که محتوا و سازمان آموزش متوسطه را مورد تجدید نظر قرار دهیم. نیازهای بازار کار فشاری ایجاد میکند که باعث افزایش سالهای مدرسه میشود با در نظر گرفتن نسبتهای نام نویسی در سطح جهانی آموزش متوسطه بخشی از آموزشهای رسمی است که به لحاظ گسترش، سریعترین بخش بشمار میآید. مسئولیتهای آموزش متوسطه در واقع بسیار گسترده است زیرا اغلب در دوره دبیرستان است که زندگی آینده دانش آموز شکل میگیرد. آموزش متوسطه باید بیشتر با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد تا دانش آموزان بتوانند خط سیر خود را با پیشرفتهای فرهنگی و آموزشی تطبیق دهند. با توجه به نقش حساس آموزش متوسطه در آماده سازی نوجوانان و جوانان برای ورود به دنیای کار یا آموزش عالی ،انتظاراتی که نظام اجتماعی از این دوره آموزشی دارد توجه به ویژگیها و توانمندیها و بطور کلی صلاحیتهای حرفهای دبیران این دوره بیش از پیش ضروری است.

2-8آموزش منابع انسانی در آموزش و پرورش
تجربه کشورهای جهان نشان داده است که: آموزش منابع انسانی در نظامهای آموزشی موجب افزایش کارآیی و اثر بخشی آموزش و پرورش شده است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به کیفیت آموزش و پرورش بیش از کمیت آن اهمیت میدهند. توجه به کیفیت برتر آموزشی توانسته است تحولات عمیقی در رفتار کودکان و نوجوانان در مدارس ایجاد کند. این تحولات به نوبه خود افزایش تواناییهایی فرد در انطباق با شرایط جدید اجتماعی را بدنبال داشته و موجبات ارتقاء سطح توسعه و رفاه اجتماعی را فراهم آورده است.
امروزه رشد اقتصادی مستلزم افرادی توانا و نیرومند است. توجه به کیفیت آموزش و پرورش است که میتواند افرادی توانمند را تربیت و به جامعه ارائه کند. بنابراین کشورهای در حال توسعه بایستی برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی خود به کیفیت آموزشی توجه بیشتری معطوف دارند.
کیفیت آموزش و پرورش در حقیقت بستگی به کیفیت عواملی دارد که در تولید این خدمت مشارکت می نمایند. این عوامل عبارتنداز:
1- کیفیت دانش آموزان بعنوان دریافت کنندگان آموزش و متقاضیان ت
حصیل علم که طرف تقاضا را تشکیل می دهند.
2- کیفیت معلمین بعنوان عرضه کنندگان خدمت آموزشی و ارائه دهندگان دانش که طرف عرضه را تشکیل می دهند.
3- کیفیت امکانات و تجهیزات ضروری برای فراهم آوردن محیطی مطلوب که در آن عمل آموزشی به صورت مفید تری ارائه گردد.
4- کیفیت خدمات اداری، سازمانهای هدایت کننده و برنامه ریزان آموزشی در جامعه آنان که اهداف کمی و کیفی را ترسیم و بر اساس آن منابع لازم را تخصیص می دهند.

2-9آموزش تضمین کننده کیفیت آموزش و پرورش
امروزه،کیفیت معلم به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت آموزش و پرورش قلمداد میشود و همانگونه که پیش از این اشاره شد عواملی چون میزان تحصیلات، آموزشهای لازم برای تعلیم، علاقه و انگیزه به تدریس تعهد و مسئولیت در امر آموزش، میزان تجربه و میزان حقوق و دستمزد دریافتی در کیفیت معلم موثر هستند.
آموزش، از جمله مهمترین عوامل موثر بر کیفیت معلم است آموزش معلمان یک امر تخصصی است و شیوههای خاص خود را دارد، چنانچه معلم در خصوص نحوه ارائه مطالب روشهای ارتباط با دانش آموزان، شیوههای استفاده از منابع علمی مورد نیاز و … آموزشهای لازم را دریافت نماید کیفیت تدریسش ارتقا خواهد یافت.
امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه، دورههای متنوع تربیت معلم وجود دارد. زیرا علاوه بر میزان تحصیلات، معلمین بایستی از شیوههای آموزشی اطلاع کافی داشته باشند. اکنون آموزش دروس علوم و ریاضی در دوره های ابتدایی و راهنمایی نیازمند متون خاص خود میباشد. کم بودن تسلط معلم بر متون، تفهیم مطالب را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد ساخت.
بنابراین، چنانچه معلمین از آموزشهای لازم برخوردار شوند، نه تنها کیفیت آموزش آنها بهتر خواهد شد بلکه معلم خوب، مانع افت تحصیلی و تکرار پایه میگردد و از آن طریق در کاهش هزینههای آموزش در سطح ملی تاثیر بسزایی دارد.
تغییرات سریع اجتماعی و پیشرفت دانش بشری در دورههای کوتاه مدت از ویژگیهای اصلی جوامع امروزی است. معلمان به عنوان عرضه کنندگان علم لازم است در جریان این تغییرات قرار گیرند و دانش، مهارت و بینش خود را متناسب با وضعیت جامعه خود توسعه دهند. اهمیت موضوع با گذر از دورههای ابتدایی و راهنمایی به دوره متوسطه بیشتر میشود. در این دوره آموزش دروس تا حد زیادی تخصصی شده است و لزوم برخورداری دبیران از یافته های جدید رشتهای را که در آن تدریس میکنند به مراتب بیشتر از سایر دوره های تحصیلی است. با اعتقاد به اینکه دبیران باید آموزشهای لازم را فرا گیرند و همگام با رشد علم و تکنولوژی معلومات خود را افزایش دهند و حتی هدایت کننده تحولات و پیشرفتهای جدید باشند نباید انتظار داشت که در حد یک دانشمند باشند بلکه در حد ضرورت از مواد و محتوای رشته های تخصصی خود آگاه باشند.
در کشورهای مختلف جهان آموزش دبیران دبیرستان بین 3 تا 5 سال طول میکشد اکثر کشورها 4 سال تعداد کمی 3 تا 5 سال آموزش می بینند. بنابراین لازم است همه دبیران دبیرستانها تحصیلات دانشگاهی داشته باشند و در رشته تحصیلی خود متخصص باشند. به عبارت دیگر در آن رشته مدرک (حداقل) لیسانس داشته باشند زیرا تحقیقات نشان داده است که دبیران با تحصیلات دانشگاهی، دانش آموزان خود را بهتر از دبیران بدون تحصیلات دانشگاهی آموزش و ارتقاء تحصیلی میدهند در دنیای پیشرفته امروز داشتن مدرک لیسانس نه تنها برای دبیران دبیرستان لازم است، بلکه برای معلمان سایر دورهها نیز ضروری است. چنانچه این امر در بعضی ممالک سالها پیش بوقوع پیوسته است در سال 1981ـ49 درصد دوره های مختلف مدارس آمریکا لیسانس و50 درصد آنها درجات فوق لیسانس و بالاتر را داشته اند.
آموزشهای لازم برای همه معلمان شامل معلومات عمومی، مهارت در موضوع تدریس، تسلط بر روانشناسی تربیتی و شیوههای تدریس است و معلم باید علاوه بر آگاهی کامل از موضوع درس روانشناسی تربیتی و استراتژیهای تدریس را هم بداند. او باید از نیازها و علایق دانش آموزان به خوبی آگاه باشد و بتواند علاقمندی دانش آموزان را به درس افزایش دهد. همچنین معلم باید آمال و آرزو و احساسهای دانش آموزان را برای بهبود کیفیت تدریس مد نظر قرار دهد و در کنار همه این تواناییها قدرت اداره کلاس را نیز داشته باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله با موضوعطلاق توافقی، حمایت خانواده، قانون مدنی، قانون جدید

2-10 ضرورت آموزش مداوم و دانش افزایی
معلمان و به ویژه دبیران باید متناسب با پیشرفت زمان دانسته های خود را توسعه داده و از یافتههای جدید رشته تحصیلی و مورد تدریس خود آگاه شوند.
اگر دبیران به مطالب فرا گرفته زمان تحصیل خود اکتفا کنند و یا به محتوای کتب مورد تدریس بسنده نمایند. نقش چندانی در توسعه علوم بشری نخواهند داشت. در نتیجه دانش آموزان آنها از تحولات علمی بی خبر مانده و توانایی تطبیق با شرایط جدید اجتماعی سیاسی و علمی را بدست نخواهند داشت. بنابراین، ضروری است در برنامهریزیهای کلان نیروی انسانی جایگاه ویژهای برای آموزشهای مداوم برای دبیران در نظر گرفته شود و تدابیر لازم برای تشویق آنان به شرکت در دورههای دانش افزایی بکار گرفته شود. داشتن معلومات عمومی از یک طرف و اطلاعات لازم و کافی در رشته و موضوع تدریس از طرف دیگر برای یک معلم خوب و شایسته لازم است، اما کافی نیست. معلم علاوه بر شایستگی عقلانی و صلاحیت علمی نه تنها باید دارای اطلاعات و نگرشهای تربیتی لازم باشد. بلکه بتواند آنها را در عرصه عمل یعنی آموختن و هدایت کردن به مورد اجرا بگذارد. به این مناسبت است که در اکثر کشورها آموزش و پرورش
معلم بویژه در نیم قرن اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است.
2-11آموزش ضمن خدمت
تلاش نظامهای آموزشی برای ایجاد و توسعه آموزشهای ضمن خدمت به خاطر اهمیت و تاثیری است که این آموزشها بر عملکرد معلمان می گذارد در اکثر نظامهای آموزشی ارتقاء سطح مهارتهای معلم و کمک به او در استفاده از تکنولوژی جدید تدریس و یافتههای جدید علمی در رشته مورد تدریس از اهداف آموزش ضمن خدمت است.
آموزش ضمن خدمت، اگر موثرتر از آموزش قبل از خدمت نباشد در مجموع کمتر از آن نیست. این آموزش روش موثری در اجرای اصلاحات آموزشی یا معرفی تکنولوژی یا روشهای آموزشی جدید است. آموزش ضمن خدمت صرفاً در نظام تعلیم و تربیت صورت نمیگیرد. زمان صرف شده در کار یا کسب مهارت در بخش اقتصادی یا نزدیک کردن دانش و فنون به هم منافع بسیاری در بر دارد. جهان به طور کلی با چنان سرعتی دارد دگرگون میشود که معلمان هم مانند دیگر گروههای حرفهای باید با این واقعیت روبرو شوند که آموزشهای اولیه آنان در بقیه عمرشان چندان کارساز نخواهد بود. آنها باید در سرتاسر زندگی شغلی دانش خود

p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید