دانلود پایان نامه

شهرستانها.
ب) عدم حمایتهای معنوی و مادی نهادهای ذینفع و مسئول، از پژوهشهای علمی.
ج) گرههای کور اداری و بوروکراسی فرسایشی در ادارات.
د) عدم دقت کافی و حوصلهی پاسخگویان به سؤالات تحقیق.
ه) مشکلات مربوط به انتخاب زمان مناسب برای توزیع و اجرای پرسشنامه در مدارس.
فهرست منابع
قرآن کریم، ترجمه فولادوند.
نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام.
کتب)
1. آمدی تمیمی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم ودررالکلم، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1407ق.
2. ابشیهی، شهاب الدین محمد بن احمد، المستطرف فی کل فن مستطرف، شرحها و حققها مفید محمد قمیحه، الطبعه الثانیه، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1406ق.
3. ابن ابی الحدید المعتزلی، عزّالدین بن هبه الله، شرح نهج البلاغه، به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر، دار احیاء الکتب العربیه، چاپ اول، 1378ق.
4. ابن فارس، ابوالحسین، معجم مقاییس اللغه، به تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، الطبعه الثانیه، شرکه المکتبه و مطبعه الحلبی، مصر، 1389 ق.
5. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، نسقه و علّق علیه و وضع فهارسه علی شیری، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه الاولی، 1408 ق.
6. اعتصامی، محمد مهدی، کتاب معلم (راهنمای تدریس قرآن و تعلیمات دینی (1) دین و زندگی اول متوسطه) ، تهران، دفتر تألیف و برنامهریزی کتب درسی، چاپ اول، 1384 ش.
7. امینی، ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران، انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان، چاپ پنجم، 1379 ش.
8. باقری، خسرو، چیستی تربیت دینی، تهران، نشر تربیت اسلامی، وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، 1380ش.
9. بست، جان، روشهای تحقیق در علوم تربیتی، ترجمهی حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول، 1366ش.
10. بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، الآداب، تحقیق ابوعبدالله السعید المندوه، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، 1408ق.
11. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ درآمدی برتعلیم و تربیت دینی اسلام (1) فلسفه تعلیم و تربیت، بیتا.
12. جعفری، محمد تقی، فلسفهی دین، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی، قم، چاپ دوم، 1378ش.
13. جوهری، اسماعیلبن حمّاد، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت، چاپ احمد عبدالغفورغفار،1407ق.
14. حرانی، ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، قم، مکتبه بصیرتی، 1394 ق.
15. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، به تصحیح و تحقیق و تذییل عبدالرحیم الربانی الشیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی..
16. خمینی، روح الله، صحیفه امام، تهران، انتشارات امام خمینی، چاپ دوم، 1378ش.
17. داودی، محمد، سیرهی تربیتی پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت (ع): تربیت دینی، قم، مؤسسهی پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1383ش.
18. دلشاد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسلامی، تهران، نشر و تحقیقات ذکر، چاپ چهارم، 1380ش.
19. دیس، موریس، مراحل تربیت، ترجمهی علی محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1368ش.
20. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق و ضبط محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.
21. رفیعی، بهروز، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم تربیت و مبانی آن، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران،1381ش.
22. سرمد زهره و همکاران، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم، 1385ش.
23. سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورشی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ نهم، 1372ش.
24. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، بیروت، دار الفکر، الطبعه الاولی، 1401ق.
25………………، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، مکتبه المرعشی النجفی، قم، 1404ق.
26. شاتوژان و دیگران، مربیان بزرگ، ترجمهی غلامحسین شکوهی ، تهران، انتشارات دانشگاه، 1355ش.
27. شریف قرشی، باقر، نظام تربیتی اسلام، تهران ، انتشارات فجر، چاپ اول، 1362ش.
28. شکوهی یکتا، محسن، تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی و روش ها) ، تهران، انتشارات ایران،1370ش.
29. شیخ صدوق، امالی، مترجم آیه الله کمرهای، تهران، انتشارات کتابخانهی اسلامیه، چاپ چهارم، 1362.
30. صادق زاده قمصری، علیرضا، تربیت اسلامی (ویژه آسیب شناسی تربیت دینی)، تهران، نشر تربیت اسلامی، 1380 ش.
31. صدیق، عیسی، تاریخ فرهنگ اروپا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، پنجم، 1351ش، ص194.
32. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمهی سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعهی مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
33. طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن، مترجم حسین نوری، محمد مفتح، تهران، مؤسسهی انتشارات فراهانی، 1372ش.
34. طبرسی، رضیالدین ابونصر الحسنبن الفضل (از عالمان قرن6)، مکارمالاخلاق، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات،1392ق.
35. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیتا.
36. طوسی، محمد بن الحسن، امالی، تحقیق مؤسسه البعثه، قم، دارالثقافه، 1414ق.
37. طوسی، نصیرالدین محمدبن حسن، اخلاق ناصری، به تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 1360ش.
38. عاملی، زین الدین بن علی بن احمد( الشهید ثانی)، السید احمد الحسینی، المنیه المرید فی آداب المفید والمستفید، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، 1402ق.
39. عروسی حویزی، علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، تصحیح و تعلیق هاشم رسولی محلاتی ، قم، دارالکتب العلمیه، 1415ق.
40. قائمی، علی، زمینهی تربیت، تهران، انتشارات امیری، 1362ش.
41. قمی، شیخ عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، تهران، مؤسسه انتشارات فراهانی، بیتا.
42. قمی، محمد بن علی ابن بابویه، الخصال، تحقیق علی اکبر غفاری، بیروت، اعلمی، 1410ق.
43. قوام، میر عظیم، اصول و روشهای تربیت از منظر قرآن کریم، تهران، انتشارات جمال الحق، چاپ اول، 1386 ش.
44. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388ق.
45. کیومرثی، غلامعلی ، مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت آن با تعلیمات دینی، بیجا، بینا، بیتا.
46. لاهوری، محمد اقبال، احیای فکر دینی در اسلام، انتشارت علم و دانش، تهران، چاپ دوم، 1372ش.
47. متقی هندی، علاءالدین بن حسام الدین، کنز العمال فی احادیث الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1409ق.
48. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لعلوم الائمه الاطهار، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، چاپ سوم، 1403 ق.
49. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، الطبعه الاولی، مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1403ق.
50. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360ش.
51. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و هفتم، 1375ش.
52. نادری عزّت الله و سیف نراقی مریم، اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح آن، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384ش.
53. نرمان ل. مان، اصول روان شناسی، ترجمهی محمود ساعتچی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ پانزدهم، بی تا.
54. نورمن. ال. کیسلر، فلسفهی دین، ترجمهی حمید رضا آیت اللهی، انتشارات حکمت، تهران، 1375ش.
55. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسهی آل بیت لاحیاء التراث، الطبعه الثانیه، بیروت، 1408ق.
56. یسوعی، لوییس معلوف، بیروت، المطبعه الکاتولیک، المطبعه الخامسه، 1927م.
57. یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، مترجم: محمد ابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1371ش.
58. صالح عبدالعزیز، عبدالعزیز عبدالمجید، التربیه و طرقالتدریس، چاپ دوازدهم، دارالمعارف، القاهره، 1976م.
59. حجتی، محمد باقر، اسلام و تعلیم و تربیت ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوازدهم، 1366ش.
سایتهای اینترنتی)
1. الهیان، علی؛ روش تحقیق، 2/10/ 1389 ((http://www.refrence1.blogfa.com.
2. سایت میراث فرهنگی کرمانشاه، 14 خرداد 1393 (.(Kermanshahchhto.ir
3. نکونام، جعفر؛ یکشنبه 21 بهمن 1386 (http://nekoonam.parsiblog.com).
4. ویکی پدیا، دانشنامهی آزاد: 10/08/1391 http://fa. Wikipedia.org)).
مجلات)
1. کریمی، عبد العظیم، ماهنامهی پرورشی تربیت، تهران، انتشارات آموزش و پرورش، مهر ماه 1373ش.
پایان نامهها)
1. موسی الرّضا، یگانه؛ بررسی عوامل مؤثر بر بحران هویت دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان جغتای (پایاننامهی کارشناسی ارشد).
مقالات)
1. زارعان، محمد جواد، مقالهی تربیت دینی، تربیت لیبرال، فصلنامهی معرفت، شماره33، سال انتشار 1382.
الملخص
تم هذا البحث لغرض معا لجه مدی تناسب محتوی کتاب الدین و الحیاه (1) مع حاجه تلامذه مدینه کرمنشاه. فقد قام الطالب فیه – إضا فه إلی تعریف التربیه و الدین و التربیه الدینیه لغویه و اصطلاحیه و ذکر العوامل المؤثره علی التربیه الدینیه و دور الإیمان و الاعتقاد فی التربیه الدینیه و کذلک دور التربیه الدینیه علی هدوء النفس و کذلک المبادی و أسس التربیه الدینیه و الاهتمام بالأهداف و الأسالیب و المراحل الدینیه و القرآنیه فی هذه المرحله الدراسیه (أی الثانویه) فقد عرِّف کتاب الدین و الحیاه کما تمت معالجته و نقده.
فالعینات المحدده فی هذه الدراسه تشمل 472 تلمیذا و تلمیذه من تلامذه المناطق الثلاثه للمدارس الثانویه بمدینه کرمنشاه و قدتم انتخابهم علی طریقه العینه العشوائیه البسیطه و من بین کل المدارس الثانویه بمدینه کرمنشاه.
و قد حصل الباحث علی النتائج المذکوره أدناه وفقا للمعطیات و التحالیل:
هناک النسبه و العلاقه المباشره الکثیره بین هذا الکتاب و حاجات التلامذه.
فقد نجحت القضایا المعالجه فی کتاب الدین و الحیا ه و لحدِّ کبیر فی تلبیه حاجات الطلبه الأساسیه.
فقد أثر عرض القضایا الدینیه فی هذا الکتاب و لمقدار کبیر علی تفکر و أخلاق و تصرفات و أعمال الطلبه.
الکلمات المفتاحیه: التربیه و التعلیم، کتاب الدین و الحیاه، التلامذه، التربیه الدینیه.
Abstract
The present research has been carried out to study the compatibility of the content concerning the textbook “religion and life grade 1” with the needs of students in Kermanshah. In this research, defining literal and technical meaning of training, religion, religious training, mentioning impact of some factors on the religious training, the role of faith in religious training, the role of religious training on psychological tranquility, the principles and foundations of religious training, also regarding the goals, methods, steps of religious training, the principles of religion, and the Quran in secondary course, it introduces and reviews the religion and life 1. The statistical sample in this research contains 470 students (both boys and girls) of the triple areas of Kermanshah high schools, chosen with the random sampling method, among all the high schools in Kermanshah.
According to the data and the analysis the following results are achieved:
* There is a direct relationship between the content and the students’ needs .
* It has been succeeded in satisfying

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق دربارهنرم افزار
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید