دانلود پایان نامه

ص105.
114 کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ج2، ص50.
115 قائمی، علی، زمینهی تربیت، تهران، انتشارات امیری، 1362ش، ص 5.
116 قوام، میر عظیم، اصول و روشهای تربیت از منظر قرآن کریم، تهران، انتشارات جمال الحق، چاپ اول، 1386 ش، ص 22.
117 کیومرثی، غلامعلی، پیشین، ص23.
118 قائمی، علی، پیشین، ص 24.
119 صادق زاده قمصری، علیرضا، تربیت اسلامی (ویژه آسیب شناسی تربیت دینی)، تهران، نشر تربیت اسلامی، 1380 ش، ص63.
120 باقری، خسرو، چیستی تربیت دینی، تهران، نشر تربیت اسلامی، وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، 1380ش، ص 7.
121 طوسی، محمد بن الحسن، امالی، تحقیق مؤسسه البعثه، قم، دارالثقافه، 1414ق، ص152؛ حرعاملی، محمد بن حسن، پیشین، ج15، ص124.
122 طبرسی، رضی الدین ابونصر حسن بن فضل (از عالمان قرن6)، مکارم الاخلاق، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1392ق، ص255.
123حر عاملی، محمد بن حسن، پیشین، ج15، ص203.
124 طوسی، محمد بن حسن، پیشین، ص152.
125 طبرسی، رضی الدین ابو نصر حسن بن فضل، پیشین، ص255.
126 حر عاملی، محمد بن حسن، پیشین، ج15، ص203.
127 نوری، میرزا حسین، پیشین، ج2، ص626.
128 قمی، محمد بن علی ابن بابویه، الخصال، تحقیق علی اکبر غفاری، بیروت، اعلمی، 1410ق، ص124.
129 حر عاملی، محمد بن حسن، پیشین، ج15، ص124.
130 بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، الآداب، تحقیق ابوعبدالله السعید المندوه، بیروت، مؤسسه الکتب الثقافیه، 1408ق، ص123.
131 کیومرثی، غلامعلی، پیشین، ص198.
132 باقری، خسرو، پیشین، ص176.
133 حر عاملی، محمد بن حسن، پیشین، ج12، ص53.
134 همان، ج5، ص126.
135 یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، مترجم: محمد ابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1371ش، ج3، ص53.
136 سایت میراث فرهنگی کرمانشاه، 14 خرداد 1393 (.(Kermanshahchhto.ir
137 اعتصامی، محمد مهدی، کتاب معلم (راهنمای تدریس قرآن و تعلیمات دینی (1) دین و زندگی اول متوسطه) ، تهران، دفتر تألیف و برنامهریزی کتب درسی، چاپ اول، 1384 ش، ص 26.
138 نادری عزّت الله و سیف نراقی مریم، اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح آن، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384ش، ص127.
139 سرمد زهره و همکاران، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ دوازدهم، 1385ش، ص237.
140 بست جان، روشهای تحقیق در علوم تربیتی، ترجمهی حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول، 1366ش، ص 183.
141 سیف، علی اکبر، پیشین، ص 380-381 .
142 همان.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ه
1
7
25
27
82
92
144
149

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعTechnology، interest
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید