دانلود پایان نامه

دارد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 468 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 19 نفر معادل 1/4 درصد میزان مطابقت پرسشهای انتهای هر درس با محتوای درس را بسیار کم، 33 نفر معادل 1/7 درصد کم، 137 نفر معادل 3/29 درصد متوسط، 208 نفر معادل 4/44 درصد زیاد و 71 نفر معادل 2/15 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینههای انتخابی دانشآموزان
میزان مطابقت پرسشهای انتهای هر درس با محتوای آن
فراوانی
درصد
بسیار کم
19
1/4
کم
33
1/7
متوسط
137
3/29
زیاد
208
4/44
بسیار زیاد
71
2/15
کل
468
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان مطابقت پرسشهای انتهای هر درس با محتوای درس
نمودار درصد میزان مطابقت پرسشهای انتهای هر درس با محتوای درس
سؤال سوم پژوهش :
تصاویر کتاب تا چه حد به جذابیت آن افزوده است؟
نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن است که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 470 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 155 نفر معادل 33 درصد میزان افزده شدن جذابیت کتاب به دلیل تصاویر آن را بسیار کم، 123 نفر معادل 2/26 درصد کم، 106 نفر معادل 6/22 درصد متوسط، 57 نفر معادل 1/12 درصد زیاد و 29 نفر معادل 2/6 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینههای انتخابی دانشآموزان
میزان جذابیت تصاویر کتاب
فراوانی
درصد
بسیار کم
155
33
کم
123
2/26
متوسط
106
6/22
زیاد
57
1/12
بسیار زیاد
29
2/6
کل
470
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان جذابیت کتاب به دلیل تصاویر آن
درصد میزان جذابیت کتاب به دلیل تصاویر آن
سؤال چهارم پژوهش :
عنوان کتاب دین و زندگی تا چه میزان با محتوای آن تناسب دارد؟
با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 469 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 14 نفر معادل 3 درصد میزان تناسب عنوان کتاب دین و زندگی با محتوای آن را بسیار کم، 39 نفر معادل 3/8 درصد کم، 96 نفر معادل 5/20 درصد متوسط، 178 نفر معادل 38 درصد زیاد و 142 نفر معادل 3/30 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
میزان تناسب عنوان کتاب دین و زندگی با محتوای آن
فراوانی
درصد
بسیار کم
14
3
کم
39
3/8
متوسط
96
5/20
زیاد
178
38
بسیار زیاد
142
3/30
کل
469
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان تناسب عنوان کتاب دین و زندگی با محتوای آن
نمودار درصد میزان تناسب عنوان کتاب دین و زندگی با محتوای آن
سؤال پنجم پژوهش :
چه میزان از آیات و مفاهیم قرآنی کتاب دین وزندگی را به یاد دارید؟
بازیابی دادهها حکایت از آن دارد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 469 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 55 نفر معادل 7/11 درصد میزان به یاد داشتن آیات و مفاهیم قرآنی کتاب دین و زندگی را بسیار کم، 97 نفر معادل 7/20 درصد کم، 153 نفر معادل 6/32 درصد متوسط، 98 نفر معادل 9/20 درصد زیاد و 66 نفر معادل 1/14 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانش آموزان
میزان به یاد داری آیات و مفاهیم قرآنی کتاب دین و زندگی
فراوانی
درصد
بسیار کم
55
7/11
کم
97
7/20
متوسط
153
6/32
زیاد
98
9/20
بسیار زیاد
66
1/14
کل
469
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانش آموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان به یاد داشتن آیات و مفاهیم قرآنی کتاب دین و زندگی
درصد میزان به یاد داشتن آیات و مفاهیم قرآنی کتاب دین و زندگی
سؤال ششم پژوهش :
مطالعه این کتاب تا چه حد مهارت شما را در درک معنای آیات قرآن کریم افزایش داده است؟
با توجه به دادههای موجود در جدول مشاهده می گردد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 468 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 23 نفر معادل 9/4 درصد میزان افزایش درک معنای آیات قرآن کریم را در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی را بسیار کم، 33 نفر معادل 1/7 درصد کم، 121 نفر معادل 9/25 درصد متوسط170، نفر معادل 3/36 درصد زیاد و 121 نفر معادل 9/25 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
میزان افزایش مهارت دانش آموزان در درک معنای آیات قرآن کریم
فراوانی
درصد
بسیار کم
23
9/4
کم
33
1/7
متوسط
121
9/25
زیاد
170
3/36
بسیار زیاد
121
9/25
کل
468
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم می نمائیم.
نمودار درصد میزان افزایش درک معنای آیات قرآن کریم در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
نمودار درصد میزان افزایش درک معنای آیات قرآن کریم در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
سؤال هفتم پژوهش :
مطالعه این کتاب تا چه حد مهارت شما را در خواندن و قرائت قرآن رشد داده است؟
یافتههای تحقیق نشان از آن دارد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 469 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 23 نفر معادل 9/4 درصد میزان رشد مهارت خواندن و قرائت قرآن را در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی را بسیار کم، 55 نفر معادل 7/11 درصد کم، 108 نفر معادل 23 درصد متوسط، 158 نفر معادل 7/33 درصد زیاد و 125 نفر معادل 7/26 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینههای انتخابی دانشآموزان
میزان مهارت دانش آموزان در خواندن و قرائت قرآن در اثر مطالعه کتاب
فراوانی
درصد
بسیار کم
23
9/4
کم
55
7/11
متوسط
108
23
زیاد
158
7/33
بسیار زیاد
125
7/26
کل
469
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان رشد مهارت و قرائت قرآن کریم در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
نمودار درصد میزان رشد مهارت و قرائت قرآن کریم در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
سؤال هشتم پژوهش:
نسبت به دوره راهنمایی تا چه اندازه مراجعه شما به قرآن افزایش یافته است؟
یافتههای تحقیق نشان از آن دارد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 465 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 55 نفر معادل 8/11 درصد افزایش میزان مراجعه به قرآن کریم در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی را بسیار کم، 67 نفر معادل 4/14 درصد کم، 153 نفر معادل 9/32 درصد متوسط، 113 نفر معادل 3/24 درصد زیاد و 77 نفر معادل 6/16 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
میزان مراجعه به قرآن کریم در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
فراوانی
درصد
بسیار کم
55
8/11
کم
67
4/14
متوسط
153
9/32
زیاد
113
3/24
بسیار زیاد
77
6/16
کل
465
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد افزایش میزان مراجعه به قرآن کریم در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
نمودار درصد افزایش میزان مراجعه به قرآن کریم در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
سؤال نهم پژوهش:
مطالب بیان شده در کتاب تا چه میزان در تعهد و مسئولیتپذیری شما در انجام واجبات مؤثر بوده است؟
با توجه به دادههای موجود در جدول مشاهده میگردد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 470 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 35 نفر معادل 4/7 درصد افزایش تعهد و مسئولیت پذیری در انجام واجبات در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی را بسیار کم، 53 نفر معادل 3/11 درصد کم، 152 نفر معادل 3/32 درصد متوسط، 153 نفر معادل 6/32 درصد زیاد و 77 نفر معادل 4/16 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
افزایش تعهد و مسؤولیت پذیری
فراوانی
درصد
بسیار کم
35
4/7
کم
53
3/11
متوسط
152
3/32
زیاد
153
6/32
بسیار زیاد
77
4/16
کل
470
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد افزایش تعهد و مسئولیتپذیری در انجام واجبات در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
نمودار درصد افزایش افزایش تعهد و مسئولیت پذیری در انجام واجبات در اثر مطالعه کتاب دین و زندگی
سؤال دهم پژوهش:
مباحث مطرح شده در کتاب تا چه میزان با مسائل روزمره شما و دوستانتان تناسب دارد؟
نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن است که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 469 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 59 نفر معادل 6/12 درصد میزان تناسب مباحث مطرح شده در کتاب دین و زندگی با مسائل روزمره را بسیار کم، 98 نفر معادل 9/20 درصد کم، 146 نفر معادل 1/31 درصد متوسط، 113 نفر معادل 1/24 درصد زیاد و 53 نفر معادل 3/11 درصد بسیار زیاد ارزیابی کرده اند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
تناسب با مسائل روزمره
فراوانی
درصد
بسیار کم
59
6/12
کم
98
9/20
متوسط
146
1/31
زیاد
113
1/24
بسیار زیاد
53
3/11
کل
469
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان تناسب مباحث مطرح شده در کتاب دین و زندگی با مسائل روزمره
نمودار درصد میزان تناسب مباحث مطرح شده در کتاب دین و زندگی با مسائل روزمره
سؤال یازدهم پژوهش:
نکات و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعالگوریتم ژنتیک، رشد جمعیت
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید