دانلود پایان نامه

زندگی تا اندازه زیادی در پاسخگویی نیاز اساسی دانشآموزان موفق بوده است.
ج) طرح مطالب کتاب دین و زندگی تا اندازه زیادی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دان آموزان مؤثر بوده است.
2-5-10-1- فرض اول
میان محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان و نیازهای دانش آموزان تناسب وجود دارد .
با توجه به نحوه سنجش سؤالات به منظور بررسی این فرض از آزمون t تک نمونه ای استفاده می گردد لازم به ذکر است که میانگین به دست آمده از تحلیل داده ها با عدد 3 به عنوان حد متوسط میزان تناسب محتوای کتاب دین و زندگی با نیازهای دانش آموزان مقایسه می گردد .
جدول آمار توصیفی و آزمون آماری میزان تناسب محتوای کتاب دین و زندگی با نیازهای دانش آموزان
متغیر مورد بررسی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
انحراف استاندارد از میانگین
میزان تناسب محتوای کتاب دین و زندگی با نیازهای دانشآموزان
472
20/3
619/0
028/0
مقدار آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
اختلاف از میانگین
120/7
471
000/0
20/0
با توجه به سطح معنیداری داده شده در جدول فوق که برابر با 000/0 میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 درصد میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشآموزان، میان محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان و نیازهای دانشآموزان با میانگین 20/3 در حد زیادی تناسب وجود دارد؛ لذا فرضیه پژوهشی فوق تأیید میگردد.
2-5-10-2- فرض دوم
مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی تا اندازه زیادی در پاسخگویی نیاز اساسی دانشآموزان موفق بوده است.
با توجه به نحوه سنجش سؤالات به منظور بررسی این فرض از آزمون t تک نمونهای استفاده میگردد. لازم به ذکر است که میانگین به دست آمده از تحلیل دادهها با عدد 3 به عنوان حد متوسط میزان موفقیت مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی در پاسخگویی به نیازهای اساسی دانشآموزان مقایسه میگردد.
جدول آمار توصیفی و آزمون آماری میزان موفقیت مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی در پاسخگویی به نیاز اساسی دانشآموزان
متغیر مورد بررسی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
انحراف استاندارد از میانگین
میزان موفقیت مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی در پاسخگویی به نیاز اساسی دانشآموزان
472
36/3
846/0
039/0
مقدار آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
اختلاف از میانگین
248/9
471
000/0
360/0
با توجه به سطح معنیداری داده شده در جدول فوق که برابر با 000/0 میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 درصد میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشآموزان، مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی با میانگین 36/3 تا اندازه زیادی در پاسخگویی نیاز اساسی دانشآموزان موفق بوده است؛ لذا فرضیه فوق پذیرفته میگردد.
2-5-10-3- فرض سوم
طرح مطالب کتاب دین و زندگی تا اندازه زیادی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان موثر بوده است.
با توجه به نحوه سنجش سؤالات به منظور بررسی این فرض از آزمون t تک نمونهای استفاده میگردد. لازم به ذکر است که میانگین به دست آمده از تحلیل دادهها با عدد 3 به عنوان حد متوسط میزان تأثیر طرح مطالب کتاب دین و زندگی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان مقایسه میگردد.
جدول آمار توصیفی و آزمون آماری میزان تأثیر طرح مطالب کتاب دین و زندگی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان
متغیر مورد بررسی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
انحراف استاندارد از میانگین
میزان تأثیر طرح مطالب کتاب دین و زندگی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان
472
12/3
597/0
027/0
مقدار آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
اختلاف از میانگین
525/4
471
000/0
124/0
با توجه به سطح معنیداری داده شده در جدول فوق که برابر با 000/0 میباشد و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 05/0 با اطمینان 95 درصد میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانشآموزان، مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی با میانگین 12/3 تا اندازه زیادی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان تأثیر دارد؛ بنابراین فرضیه فوق پذیرفته میگردد.
2-5-11- تجزیه و تحلیل متغیّرهای تحقیق
همانگونه که پیشتر عنوان شد، براساس فرضیات تحقیق، متغیّرهایی ساخته و مطالعه گردید. این متغیّرها عبارتند از:
الف) متغیّر تناسب محتوای کتاب با نیاز دانشآموزان.
ب) متغیّر نیازهای اساسی دانشآموزان.
ج) متغیّر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان.
بر اساس تحلیل صورت گرفته در فصل سوم این نتایج از پاسخ دانشآموزان به دست آمده است:
2-5-11-1- متغیّر تناسب محتوای کتاب با نیاز دانش آموزان
این متغیّر در سؤالهای 1تا 15 ذکر شده است و از مجموع 472 نفر دانش آموز به طور کلی 52/10 درصد از کل نمونه تناسب میان محتوای کتاب دین و زندگی و نیازهای دانشآموزان را در حد بسیار کم، 63/15 درصد در حد کم،77 /30 درصد در حد متوسط، 83/26 درصد در حد زیاد و 32/16 درصد در حد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
ارایهی راهکار: برای متغیّر تناسب محتوای کتاب با نیاز دانشآموزان باید ازهمهی ظرفیتهای موجود در بازنگری محتوای کتاب درسی استفاده نمود.
2-5-11-2- متغیّر نیاز های اساسی دانش آموزان
این متغیّر در سؤالهای 5، 6، 7، 8 و 13 طراحی شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها مشاهده میگردد به طور کلی 66/9 درصد از کل نمونه میزان پاسخگویی مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی به نیازهای اساسی دانشآموزان را در حد بسیار کم، 13 درصد در حد کم، 38/27 درصد در حد متوسط، 4/28 درصد در حد زیاد و 56/21 درصد در حد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند .
ارایهی راهکار: به نظر میرسد باید بازنگری اساسی و جدی در محتوای کتاب توسط دفتر تألیف و برنامهریزی کتب درسی صورت پذبرد تا پاسخگوی نیازهای اساسی دانشآموزان باشد.
2-5-11-3- متغیّر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان
این متغیّر نیز مربوط به سؤالهای 1، 2، 3، 4، 9، 10، 11، 12، 14 و 15 میباشد. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد به طور کلی 95/10 درصد از کل نمونه تأثیر کتاب دین و زندگی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان را بسیار کم، 95/16 درصد کم، 47/32 درصد متوسط، 04/26 درصد زیاد و 59/13 درصد خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .
ارایهی راهکار: با توجه به اینکه مباحث کتاب در رابطه با اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان عملکرد ضعیفی داشته است، باید مسئولین محترم در رفع این نواقص اقدامات لازم را انجام دهند.
نتیجه فصل
پس از دریافت اطلاعات آماری از پرسشنامهها، نتایج به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از به دست آمدن درصد پاسخ برای هر سؤال براساس معیارهای بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم میزان تأثیر پذیری سؤالات به دست آمد. براساس این نتایج و متناسب با هر سؤال راهکارهای عملی مطالعه، تحقیق و پیشنهاد شد.
در پایان، راهکارهایی برای هر سؤال تحقیق ارائه شد. امید است دبیران و مسئولین تعلیم و تربیت بتوانند از نتایج به دست آمده و راهکارهای آن در جهت رسیدن به هدف والای تعلیم و تربیت دینی استفاده نمایند.
نتایج و دستاوردهای تحقیق
هر مکتبی با توجه به دیدگاهی که نسبت که به انسان دارد، دارای اهدافی است. دین مبین اسلام که آخرین دین و کاملترین ادیان الهی است، دارای راهکارهای عملی برای پرورش همه جانبهی استعدادهای انسان میباشد. از نظر اسلام ابتدا باید انسان و ابعاد وجودی، نیروها و استعدادهای او را شناخت و آنگاه به تربیت او پرداخت، زیرا شناخت حقیقت وجودی انسان مشکل است و هیچ انسانی نمیتواند شناخت کاملی از انسان و نیازهای دنیوی و اخروی او داشته باشد. بنابراین خداوند متعال که آفرینندهی انسان و ربّ و پرورندهی حقیقی اوست، برنامهی تربیتی انسان را تعیین فرموده و توسط پیامبرش به انسان ابلاغ نموده است. در این راستا زندگی پیامبر اکرم (ص) و دیگر ائمهی معصوم (ع) و سیرهی تربیتی آنها همانند ستارهای فروزنده و روشنگر، شیوهها و روشهای عملی دینداری و پرورش دینی را به ما نشان میدهد تا با پیروی از آنها به هدف غایی و برتر یعنی قرب الهی برسیم.
از مطالعه و بررسی این پژوهش نتایجی به دست میآید که امیدوار است برای استفادهکنندگان مفید واقع گردد. در فصل اوّل تعاریف و مصادیق چندی از تربیت و پرورش آورده شده است که میتوان گفت تربیت عبارت است از ایجاد مقتضیات و رفع موانع برای آنکه استعدادهای انسان در جهت کمال حقیقی شکوفا شود. در ادامه عوامل مؤثر در تربیت بیان شد که عبارت است از: وراثت، گزینش همسر، بارداری، شیر، غذا، خانه و خانواده، رفاقت و معاشرت، مدرسه، اجتماع، رسانهها، شغل و کار، عبادت و… .
در ادامهی فصل اول به موضوعاتی از قبیل اصول و مبانی تربیت دینی، مراحل تربیت دینی از دیدگاه رسول مکرم اسلام (ص) و اوصاف تربیت دینی پرداخته شد. بنابراین با توجه به موضوعات بیان شده در فصل دوم نتایج زیر به دست میآید:
فرآیند تربیت دینی و اجرای آن وابسته به مبانی و اصولی است که این موضوع براساس آن میباشد. هر چه روش اجرای تربیت به اصول حاکم بر فرآیند تربیت دینی نزدیکتر باشد، نتیجهی به دست آمده برای فراگیران راحتتر، ملموستر و دقیقتر خواهد بود.
باید در سیرهی تربیت دینی تفاوتهای فردی کودکان و نوجوانان، رابطهی تربیت دینی با عادت شناخته شود، به رشد عقلی کودک و استدلالات او توجه گردد و در راه رسیدن به هدف الگوهایی برایش مهیا شود.
هر اندازه تربیت ساده، تدریجی، مستمر، آگاهانه، معتدل و با احترام صورت گیرد، نتیجهی به دست آمده برای مربّی و متربّی شیرینتر و بادوامتر خواهد بود.
در فصل سوم، نمودارها و جداول مربوط به پرسشنامه به طور شماتیک نمایش داده شد که حاصل تجزیه و تحلیل دادهها میباشد.
در ادامهی این فصل براساس متغیّرهای موجود در فرضیات تحقیق به تجزیه و تحلیل متغیّرها پرداخته شده است. این متغیّرها عبارت است از:
متغیّر تناسب محتوای کتاب با نیاز دانشآموزان
متغیّر نیازهای اساسی دانشآموزان
متغیّر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان.
بر اساس تحلیل صورت گرفته در فصل سوم این نتایج از پاسخ دانشآموزان به دست آمده است:
این متغیّر در سؤالهای 1تا 15 ذکر شده است و از مجموع 472 نفر دانشآموز بطور کلی 52/10 درصد از کل نمونه تناسب میان محتوای کتاب دین و زندگی و نیازهای دانشآموزان را در حد بسیار کم، 63/15 درصد در حد کم، 77/30 درصد در حد متوسط، 83/26 درصد در حد زیاد و 32/16 درصد در حد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها مشاهده میگردد به طور کلی 66/9 درصد از کل نمونه میزان پاسخگویی مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی به نیازهای اساسی دانشآموزان را در حد بسیار کم، 13 درصد در حد کم، 38/27 درصد در حد متوسط، 4/28 درصد در حد زیاد و 56/21 درصد در حد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند .
با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد به طور کلی 95/10 درصد از کل نمونه تأثیر کتاب دین و زندگی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان را بسیار کم، 95/16 درصد کم، 47/32 درصد متوسط، 04/26 درصد زیاد و 59/13 درصد خیلی زیاد ارزیابی کردهاند.
محدودیتهای تحقیق
از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) پراکندگی و کمبود منابع معتبرِ علمی در موضوع مورد تحقیق، به ویژه در

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق دربارهتصمیم، گیرنده، صحیح
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید