دانلود پایان نامه

راهکارهای ارائه شده در کتاب تا چه میزان پاسخگوی سؤالات و شبهات شما می باشد؟
نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن است که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 469 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 39 نفر معادل 3/8 درصد میزان پاسخگویی به سؤالات و شبهات دانش آموزان توسط نکات و راهکارهای ارائه شده در کتاب دین و زندگی را بسیار کم، 108 نفر معادل 23 درصد کم، 181 نفر معادل 6/38 درصد متوسط، 100 نفر معادل 3/21 درصد زیاد و 41 نفر معادل 7/8 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
میزان پاسخگویی به سؤالات و شبهات
فراوانی
درصد
بسیار کم
39
3/8
کم
108
23
متوسط
181
6/38
زیاد
100
3/21
بسیار زیاد
41
7/8
کل
469
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایره ای و میله ای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان پاسخگویی به سؤالات و شبهات دانشآموزان توسط نکات و راهکارهای ارائه شده در کتاب
نمودار درصد میزان پاسخگویی به سؤالات و شبهات دانشآموزان توسط نکات و راهکارهای ارائه شده در کتاب
سؤال دوازدهم پژوهش:
نکات و راهکارهای ارائه شده در کتاب تا چه میزان پاسخگوی نیاز های شما می باشد؟
نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن است که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 470 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 32 نفر معادل 8/6 درصد میزان پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان توسط نکات و راهکارهای ارائه شده در کتاب دین و زندگی را بسیار کم، 107 نفر معادل 8/22 درصد کم، 204 نفر معادل 4/43 درصد متوسط، 89 نفر معادل 9/18 درصد زیاد و 38 نفر معادل 1/8 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
میزان پاسخگویی به نیازها
فراوانی
درصد
بسیار کم
32
8/6
کم
107
8/22
متوسط
204
4/43
زیاد
89
9/18
بسیار زیاد
38
1/8
کل
470
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان توسط نکات و راهکارهای ارائه شده در کتاب
نمودار درصد میزان پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان توسط نکات و راهکارهای ارائه شده در کتاب
سؤال سیزدهم پژوهش :
مباحث مطرح شده در کتاب تا چه اندازه توانایی شما را در پرهیز از نگاه حرام به نامحرم تقویت میکند؟
با توجه به دادههای بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 467 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 70 نفر معادل 15 درصد میزان تقویت توانایی دانشآموزان در پرهیز از نگاه حرام به نامحرم در اثر مباحث مطرح شده در کتاب را بسیار کم، 52 نفر معادل 1/11 درصد کم، 105 نفر معادل 5/22 درصد متوسط، 125 نفر معادل 8/26 درصد زیاد و 115 نفر معادل 6/24 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
میزان تقویت توانایی دانشآموزان در پرهیز از نگاه حرام به نامحرمان
فراوانی
درصد
بسیار کم
70
15
کم
52
1/11
متوسط
105
5/22
زیاد
125
8/26
بسیار زیاد
115
6/24
کل
467
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان تقویت توانایی دانشآموزان در پرهیز از نگاه حرام به نامحرم در اثر مباحث مطرح شده در کتاب
نمودار درصد میزان تقویت توانایی دانشآموزان در پرهیز از نگاه حرام به نامحرم در اثر مباحث مطرح شده در کتاب
سؤال چهاردهم پژوهش:
این کتاب برای پاسخگویی نیازهای شما و دوستانتان، تا چه میزان نیاز به اصلاحات دارد؟
با توجه به دادههای بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 467 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 31 نفر معادل 6/6 درصد میزان نیاز به اصلاحات کتاب دین و زندگی را بسیار کم، 74 نفر معادل 8/15 درصد کم، 124 نفر معادل 6/26 درصد متوسط، 132 نفر معادل 3/28 درصد زیاد و 106 نفر معادل 7/22 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی دانشآموزان
میزان نیاز به اصلاحات
فراوانی
درصد
بسیار کم
31
6/6
کم
74
8/15
متوسط
124
6/26
زیاد
132
3/28
بسیار زیاد
106
7/22
کل
467
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان نیاز به اصلاحات کتاب دین و زندگی
نمودار درصد میزان نیاز به اصلاحات کتاب دین و زندگی
سؤال پانزدهم پژوهش:
نحوه ارائه مطالب کتاب و طرح و پاسخگویی به سؤالات، تا چه میزان با فضای فکری شما تناسب دارد؟
یافتههای تحقیق نشان از آن دارد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 469 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 67 نفر معادل 3/14 درصد میزان تناسب نحوه ارائه مطالب کتاب و طرح و پاسخگویی به سؤالات با فضای فکری دانشآموزان را بسیار کم، 72 نفر معادل 4/15 درصد کم، 158 نفر معادل 7/33 درصد متوسط، 123 نفر معادل 2/26 درصد زیاد و 49 نفر معادل 4/10 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینههای انتخابی دانشآموزان
میزان تناسب نحوه ارائه مطالب کتاب با فضای فکری دانشآموزان
فراوانی
درصد
بسیار کم
67
3/14
کم
72
4/15
متوسط
158
7/33
زیاد
123
2/26
بسیار زیاد
49
4/10
کل
469
100
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایره ی و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان تناسب نحوه ارائه مطالب کتاب با فضای فکری دانشآموزان
سؤالات
درصد گزینه انتخابی
میانگین
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
1
4/13
7/18
6/46
5/14
8/6
81/2
2
1/4
1/7
3/29
4/44
2/15
57/3
3
33
2/26
6/22
1/12
2/6
31/2
4
3
3/8
5/20
38
3/30
82/3
5
7/11
7/20
6/32
9/20
1/14
03/3
6
9/4
1/7
9/25
3/36
9/25
68/3
7
9/4
7/11
23
7/33
7/26
63/3
8
8/11
4/14
9/32
3/24
6/16
15/3
9
4/7
3/11
3/32
6/32
4/16
38/3
10
6/12
9/20
1/31
1/24
3/11
99/2
11
3/8
23
6/38
3/21
7/8
97/2
12
8/6
8/22
4/43
9/18
1/8
97/2
13
15
1/11
5/22
8/26
6/24
31/3
14
6/6
8/15
6/26
3/28
7/22
41/3
15
3/14
4/15
7/33
2/26
4/10
01/3
درصد کل
52/10
63/15
77/30
83/26
32/16

نمودار درصد میزان تناسب نحوه ارائه مطالب کتاب با فضای فکری دانشآموزان
2-5-6- تناسب محتوای کتاب با نیاز دانش آموزان
سؤالات 1 تا 15 پرسشنامه به بررسی تناسب میان محتوای کتاب دین و زندگی و نیازهای دانشآموزان میپردازد.
جدول درصد فراوانی گزینههای انتخابی سؤالات مربوطه به مؤلفه تناسب محتوای کتاب با نیاز دانشآموزان
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول مشاهده میگردد به طور کلی 52/10 درصد از کل نمونه تناسب میان محتوای کتاب دین و زندگی و نیازهای دانشآموزان را در حد بسیار کم، 63/15 درصد در حد کم، 77/30 درصد در حد متوسط، 83/26 درصد در حد زیاد و 32/16 درصد در حد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
2-5-7- نیاز های اساسی دانش آموزان
سؤالات 5، 6، 7، 8 و 13 پرسشنامه به بررسی تأثیر میزان پاسخگویی مطالب مطرح شده در کتاب به نیاز های اساسی دانشآموزان میپردازد.
جدول درصد فراوانی گزینه های انتخابی سؤالات مربوطه به مؤلفه نیازهای اساسی دانشآموزان
سؤالات
درصد گزینه انتخابی
میانگین
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
5
7/11
7/20
6/32
9/20
1/14
03/3
6
9/4
1/7
9/25
3/36
9/25
68/3
7
9/4
7/11
23
7/33
7/26
63/3
8
8/11
4/14
9/32
3/24
6/16
15/3
13
15
1/11
5/22
8/26
6/24
31/3
درصد کل
66/9
13
38/27
4/28
56/21

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها مشاهده میگردد به طور کلی 66/9 درصد از کل نمونه میزان پاسخگویی مطالب مطرح شده در کتاب دین و زندگی به نیازهای اساسی دانشآموزان را در حد بسیار کم، 13 درصد در حد کم، 38/27 درصد در حد متوسط، 4/28 درصد در حد زیاد و 56/21 درصد در حد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
2-5-8- اندیشه، اخلاق و اعمال دانش آموزان
سؤالات 1، 2، 3، 4، 9، 10، 11، 12، 14 و 15 پرسشنامه به بررسی تأثیر کتاب دین و زندگی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان میپردازند.
جدول درصد فراوانی گزینههای انتخابی سؤالات مربوطه به مؤلفه تأثیر کتاب دین و زندگی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان
سؤالات
درصد گزینه انتخابی
میانگین
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
1
4/13
7/18
6/46
5/14
8/6
81/2
2
1/4
1/7
3/29
4/44
2/15
57/3
3
33
2/26
6/22
1/12
2/6
31/2
4
3
3/8
5/20
38
3/30
82/3
9
4/7
3/11
3/32
6/32
4/16
38/3
10
6/12
9/20
1/31
1/24
3/11
99/2
11
3/8
23
6/38
3/21
7/8
97/2
12
8/6
8/22
4/43
9/18
1/8
97/2
14
6/6
8/15
6/26
3/28
7/22
31/3
15
3/14
4/15
7/33
2/26
4/10
41/3
درصد کل
95/10
95/16
47/32
04/26
59/13

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد به طور کلی 95/10 درصد از کل نمونه تأثیر کتاب دین و زندگی بر اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان را بسیار کم، 95/16 درصد کم، 47/32 درصد متوسط، 04/26 درصد زیاد و 59/13 درصد خیلی زیاد ارزیابی کردهاند .
2-5-9- آمار استنباطی
در این بخش با توجه به نحوه سنجش سؤالات جهت بررسی فرضیات پژوهش، از آزمون t تک نمونهای استفاده شده است، در این آزمون که برای بررسی برابری میانگین یک جامعه با یک عدد یعنی آزمون مورد استفاده قرار میگیرد از آمارهی استفاده میشود، اگر مقدار قدر مطلق این آماره از داده شده در جدول آزمون t بزرگتر باشد فرض را رد میکنیم و در غیر این صورت فرض صفر آماری پذیرفته میگردد. در این پژوهش به جای مقایسه آماره آزمون t با مقدار داده شده در جدول t از متغیری به نام سطح معنیداری استفاده میشود، در صورتی که سطح معنیداری به دست آمده از تحلیل دادهها از میزان خطای مجاز 05/0 کوچکتر باشد فرض صفر آماری را رد مینمائیم و در غیر اینصورت فرض صفر آماری پذیرفته میگردد.
2-5-10- فرضیات پژوهش
الف) میان محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان و نیازهای دانشآموزان تناسب وجود دارد.
ب) مطالب مطرح شده در کتاب دین و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعالگوریتم ژنتیک، GAD، محدودیت ها
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید