دانلود پایان نامه

همکاران ما از روشهای تدریس فعال اطلاعی ندارند؛ به همین خاطر نمیتوانند به اهداف کتاب جامهی عمل بپوشانند.
عزیزان مؤلف فرصت کم دو ماهه یا سه ماهه یا یکسالهای به تدریس کتاب خود بپردازند تا مشکلات ضمن تدریس کتاب را حس نمایند .
کتابهای کمک آموزشی فرصت خلاقیت و تفکر را از دانشآموزان میگیرد.
برای تدریس دینی باید معتقد به مطالب نوشته شده باشیم برای همکاران کلاسهای اخلاق و اصول عقائد با حضور اساتید آشنا به اهداف کتاب و خبره برگزار شود .
حضور حداقل 5 معلم در جلسه تألیف و تصحیح کتاب ضرورت دارد.
کتاب دینی برای مخاطب خاصش، یعنی دانشآموز تألیف میشود؛ پس باید قبل از هر شخصی از خود دانشآموز در مورد نیازها و علائق دینی او و ضرورتهایی که در این زمینه حس میکند، جویا شد و کتاب را بر اساس نیازهای دانشآموزان تدوین نمود.
2-4- بررسی شیوه های مرسوم در تحلیل آمار
مقدمه
در این فصل اطلاعات روش شناختی پژوهش که عبارتند از جامعه آماری پژوهش، روش نمونهگیری و تعداد افراد نمونه، ابزارهای مورد استفادهی همراه با روایی و اعتبار هر کدام از آنها ارائه شده است. در پایان نیز روشهای آماری توصیفی و استنباطی که متناسب با این پژوهش هستند و دلیل انتخاب این روشها توضیح داده شده است.
2-4-1- شیوه پژوهش
انتخاب روش تحقیق، بستگی به هدفها و ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد، بنابراین هنگامی میتوان در مورد نوع پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و وسعت و دامنهی تحقیق دقیقاً مشخص باشد.138
با توجه به موضوع پژوهش که بررسی تناسب محتوای کتاب دین وزندگی سال اول دبیرستان با نیاز دانشآموزان شهر کرمانشاه میباشد و تحقیق از نوع کاربردی محسوب میشود.
به علاوه، روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد. روش همبستگی یکی از انواع روشهای پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) است که در آن رابطهی میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل میگردد.139
به طور کلی میتوان گفت که این پژوهش از نوع توصیفی و روش مورد استفاده در این پژوهش، روش همبستگی است.
2-4-2- جامعهی آماری
اولین گام در انجام یک پژوهش، شناسایی جامعهای است که محقق علاقهمند است یافتههای تحقیق را به آنها تعمیم دهد. جامعه شامل گروهی از افراد است که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند و این صفات مورد توجه پژوهشگر میباشد.140
جامعهی آماری پژوهش حاضر بعضی از دانشآموزان پسر و دختر مناطق سهگانه شهر کرمانشاه میباشند که تعداد آنها 472 نفر میباشد.
2-4-3- معیارهای جامعه آماری
در این بخش به بررسی ملاکهای جامعهی آماری پرداخته میشود.
2-4-4- جنسیت
در پژوهش حاضر از بعضی از دانشآموزان دختر و پسر مناطق سهگانه شهر کرمانشاه به ارائه پرسشنامه و جمعآوری آن اقدام گردید.
2-4-4-1- رشته تحصیلی
از تمامی رشتههای تحصیلی اعم از علوم انسانی، تجربی، ریاضی و فنی و حرفهای در مناطق سهگانه شر کرمانشاه از میان دانشآموزان دختر و پسر در پژوهش حاضر استفاده گردید.
2-4-4-2- سن
تمامی افراد جامعهی آماری هم سن و هم سال بوده و افرادی انتخاب شدهاند که در پایهی دوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودهاند و درس مذکور را با موفقیت گذراندهاند.
2-4-4-3- وضعیت اقتصادی
جامعهی آماری این پژوهش از میان تمام اقشار جامعه اعم از اقشار کم درآمد، متوسط و پر درآمد انتخاب شدهاند.
2-5- بررسی سؤالات طراحی شده
در این بخش به بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه پرداخته میشود.
2-5-1- روایی ابزار اندازه گیری
مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازهگیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد، نه خصیصهای دیگر را .141
برای به دست آوردن روایی پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار میدهد، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید . علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که ( هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند، استفاده میشود؛ با این حال قضاوتهای مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی، آزمونها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند و متخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند.142
2-5-2- اعتبار پرسشنامه
اعتبار آزمون به دقت اندازهگیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. به طور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازهگیری غیر نظامدار میباشد. خطای اندازهگیری غیر نظامدار که بر نمرههای آزمون تأثیر میگذارند، غیر قابل پیش بینی بوده و اعتبار تست را کاهش میدهد. مقصود از اعتبار یک وسیله اندازهگیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله ( یا وسایل مشابه) تحت شرایط مشابه دوبار اندازهگیری کنیم، نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است .
در این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه برآورد گردید که این ضریب برابر با 816/0 میباشد؛ بنابراین میتوان گفت که پرسشنامه از ضریب بالایی برخوردار میباشد.
که در این فرمول داریم :
واریانس هر یک از سؤالات
واریانس کل پرسشنامه
2-5-3- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و سایرآمارهها استفاده شده است و در بخش استنباطی از آزمونهای آماری مناسب استفاده شده است .
با توجه به نحوهی سنجش سؤالات و نیز حجم نمونه به کار گرفته شده در این تحقیق به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون t ـ تک نمونهای استفاده خواهد شد. در این آزمون که برای بررسی برابری میانگین یک جامعه با یک عدد یعنی آزمون مورد استفاده قرار میگیرد. از آمارهی استفاده میشود، اگر مقدار قدر مطلق این آماره از داده شده در جدول آزمون t بزرگتر بود فرض را رد میکنیم و در غیر اینصورت فرض صفر آماری پذیرفته میگردد. در این پژوهش بجای مقایسه آماره آزمون t با مقدار داده شده در جدول t از متغیری به نام سطح معنیداری استفاده میشود، در صورتی که سطح معنیداری بدست آمده از تحلیل دادهها از میزان خطای مجاز 05/0 کوچکتر باشد، فرض صفر آماری را رد مینمائیم و در غیر اینصورت فرض صفر آماری پذیرفته میگردد . لازم به ذکر است کلیه مراحل تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرم افزار spss ورژن 21 انجام شده است .
انواع روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش، با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیهها، نوع نظریهسازی، ابزار به کار رفته برای جمعآوری اطلاعات و … متفاوت هستند، ولی با این وجود میتوان اذعان نمود که این روشها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر، تجزیه و تحلیل و گزارشنویسی دادههای پژوهش، فرآیندی چند مرحلهای است، که طی آن دادههایی که از طریق بهکارگیری ابزارهای جمعآوری اطلاعات فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند، تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد : ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند.
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباطها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند .
2-5-4- آمار توصیفی
در این قسمت به بررسی آمار توصیفی پرداخته میشود.
2-5-4-1- ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخدهندگان
اطلاعات توصیفی پاسخدهندگان به پرسشنامههای پژوهش، از نظر جنسیت در جدول زیر ارائه میگردد.
جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
فراوانی
درصد
پسر
266
4/56
دختر
206
6/43
کل
472
100
نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان از آن دارد که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 266 نفر معادل 4/56 درصد از کل نمونه پسر و 206 نفر معادل 6/43 درصد از کل نمونه دختر میباشند.
نمودار درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
2-5-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخ به سؤالات پرسشنامه
پرسشنامه به کار رفته در این پژوهش پرسشنامهای است که مشتمل بر15 سؤال میباشد که به بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول متوسطه با نیاز دان آموزان میپردازد که در سه مؤلفه نیازهای دانشآموزان، نیاز های اساسی، اندیشه، اخلاق و اعمال دانشآموزان تقسیم میشود. مقیاس سنجش این پرسشنامه، طیف لیکرت از 1 ( بسیار کم ) تا 5 ( بسیار زیاد ) میباشد.
سؤال اول پژوهش :
بخش اندیشه و تحقیق، پیشنهاد و عنوانهای فرعی کتاب تا چه میزان برای دانشآموز جذابیت دارد؟
نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از آن است که از 472 نفری که در این پژوهش شرکت کردهاند 470 نفر به این سؤال پاسخ دادهاند که از این تعداد 63 نفر معادل 4/13 درصد میزان جذابیت کتاب دین و زندگی را در بخش اندیشه و تحقیق، پیشنهاد و عنوانهای فرعی کتاب برای دانشآموز بسیار کم، 88 نفر معادل 7/18 درصد کم، 219 نفر معادل 6/46 درصد متوسط، 68 نفر معادل 5/14 درصد زیاد و 32 نفر معادل 8/6 درصد بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
جدول توزیع فراوانی و درصد گزینههای انتخابی دانشآموزان
میزان جذابیت بخش اندیشه و تحقیق، پیشنهاد و عنوانهای فرعی کتاب
فراوانی
درصد
بسیار کم
63
4/13
کم
88
7/18
متوسط
219
6/46
زیاد
68
5/14
بسیار زیاد
32
8/6
کل
470
100
یافتههای تحقیق بیانگر آن است که تنها 3/21 درصد از کل نمونه میزان جذابیت بخش اندیشه و تحقیق، پیشنهاد و عنوانهای فرعی کتاب را زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کردهاند. لذا توصیه میگردد نسبت به جذابیت این مباحث بازنگری صورت پذیرد.
به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری و درک بهتر گزینههای انتخابی دانشآموزان نمودارهای دایرهای و میلهای گزینههای انتخابی دانشآموزان را رسم مینمائیم.
نمودار درصد میزان جذابیت کتاب دین و زندگی در بخش اندیشه و تحقیق، پیشنهاد و عنوانهای فرعی کتاب
سؤال دوم پژوهش :
پرسشهای انتهای هر درس تا چه میزان با محتوای آن مطابقت دارد؟
یافتههای تحقیق نشان از آن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق با موضوعدانش آموز، آموزش و پرورش، دانش آموزان
p
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید