دانلود پایان نامه

جمعیت شهر فیروزآباد به 62387 نفر می رسد که از این تعداد 31545 نفر مرد و 30842 نفر زن بوده اند که نسبت جنسی آنها برابر با 102 بوده است؛ یعنی به ازای هر 100 نفر زن، 102 نفر مرد وجود داشته است.
3-14-3 -3نرخ رشد جمعیت
یکی از اجزای برنامهریزی شهری و به ویژه برنامهریزی توسعه فیزیکی شهرها، جمعیت و شاخصهای رشد و ترکیب آن است. از آنجا که برآورد نیازمندیهای آینده یک شهر بستگی به پیش بینی صحیح جمعیت آن دارد، لذا باید برای آن برنامه‌ریزی مفید و مؤثری انجام گیرد تا بتوان عدالت اجتماعی را در آن پیاده کرده و به توسعه پایدار منتهی شود. روش های گوناگونی برای تعیین نرخ رشد جمعیت وجود دارد. یکی از این روشها مدل رشد نمایی است که به شرح زیر میباشد( زنجانی، 1376: 259):
(فرمول ‏41)
r- نرخ رشد جمعیت
P1- جمعیت در سال مورد نظر
Po- جمعیت در سال پایه
t- تعداد سالهای بین سال پایه و سال مورد نظر
جدول ‏47، جمعیت و نرخ رشد آن را در کشور، استان فارس، شهرستان و شهر فیروزآباد از سال 1335 تا 1385 را نشان می دهد. ارقام بدست آمده نشان میدهد که در دوره 45- 1335 نرخ رشد جمعیت شهری شهر فیروزآباد برابر با 25/4 درصد بوده است که بر خلاف نرخ رشد جمعیت شهرستان، نرخ رشد جمعیت شهر فیروزآباد مثبت بوده است. نرخ رشد جمعیت شهر فیروزآباد در دوره 55- 1345 به 97/4 درصد میرسد که نسبت به دوره قبل در حدود 72/0 درصد افزایش داشته است. این نرخ رشد ادامه داشته و در دهه 65- 1355 به بیشترین مقدار خود رسیده است. در این دوره نرخ رشد جمعیت شهر فیروزآباد به 25/9 درصد رسیده است که افزایشی در حدود 28/4 درصد داشته است. این نرخ رشد جمعیت زیاد معلول عوامل متعددی از جمله افزایش طبیعی جمعیت، سیاست های جمعیتی، مهاجرت های بی رویه روستایی وغیره، بوده است.
جدول ‏47- نرخ رشد جمعیت در کشور، استان فارس، شهرستان و شهر فیروزآباد
سال
1335
1345
1355
1365
1375
1385
جمعیت کل کشور
18954704
25788722
33708744
49445010
60055488
70495782
نرخ رشد جمعیت کل کشور
12/3
71/2
90/3
96/1
61/1
جمعیت کل استان فارس
884415
1462708
2035582
3193769
3817036
4336878
نرخ رشد جمعیت استان فارس
15/5
36/3
60/4
79/1
28/1
جمعیت شهرستان فیروزآباد
77403
67325
121548
168339
209007
116622
نرخ رشد جمعیت شهرستان فیروزآباد
38/1-
08/6
31/3
18/2
66/5-
جمعیت شهر فیروزآباد
5747
8718
14164
34312
49457
62387
نرخ رشد جمعیت شهر فیروزآباد
25/4
97/4
28/9
68/3
34/2
ماخذ: سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سالهای 1335 تا 1385
نرخ رشد جمعیت شهر فیروزآباد در دوره 75- 1365 کاهش چشم گیری داشته و به رقم 72/3 درصد رسیده است؛ یعنی نرخ رشد جمعیت در این دوره در حدود 53/5 درصد کاهش داشته است. این کاهش نرخ رشد جمعیت در دوره 85- 1375 نیز ادامه داشته و نرخ رشد جمعیت شهر فیروزآباد در این دوره به 34/2 درصد رسیده است که این کاهش نرخ رشد به دلایل گوناگون از جمله سیاست های جمعیتی دولت، افزایش آگاهی مردم از پیامدهای افزایش جمعیت و غیره، بوده است.
3-14-3-4پیش بینی جمعیت شهر فیروزآباد
بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت شهر فیروزآباد برابر با 62387 نفر برآورد گردیده است. همچنین نرخ رشد این شهر از سال 1365 تا 1375 برابر با 68/3 درصد و از سال 1375 تا 1385 برابر با 34/2 درصد می باشد. در این قسمت به پیش بینی جمعیت شهر فیروزآباد در دو افق 1395 و 1400 بر اساس این دو نرخ رشد می پردازیم. جمعیت سال 85 به عنوان جمعیت سال پایه محسوب می شود. بر همین مبنا با احتساب شرایط ایده آل، اگر نرخ رشد جمعیت برای سال افق طرح یعنی سال 1395 و 1400 ثابت فرض شود و هیچ گونه تغییری در آن صورت نگیرد، می توان به پیش بینی جمعیت مبادرت ورزید. پیش بینی جمعیت با استفاده از مدل رشد نمایی به صورت زیر خواهد بود( حکمتنیا، 1385: 40):
(فرمول ‏42)
Pt+n=Pt(1+r/10)^n
Pt+n = جمعیت در سال t+n (پایان دوره)
Pt = جمعیت در سال t (آغاز دوره)
n = دوره زمانی (بر حسب ماه، سال، نیمسال و …)
r = نرخ رشد جمعیت سالانه

P1395=62378(1+34/10)^10= 78622 جمعیت شهر فیروزآباد در افق 1395
P1400=62387(1+34/10)^15=88262 جمعیت شهر فیروزآباد در افق 1400

همانطور که ملاحظه می شود با فرض نرخ رشد ثابت 34/2، جمعیت شهر فیروزآباد در افق 1395 برابر 78622 نفر خواهد بود که نسبت به سال 1385 تعداد 16235 نفر افزایش جمعیتی خواهیم داشت. همچنین با همین نرخ رشد، جمعیت شهر در افق 1400 به 88262 نفر خواهد رسید که نسبت به سال 1385 در حدود 25875 نفر افزایش جمعیت خواهیم داشت.
همچنین نرخ رشد جمعیت شهر از سال 1365 تا 1385 برابر با 03/3 درصد می باشد. با فرض ثابت بودن این نرخ رشد جمعیت تا افق 1395 و 1400، پیش بینی جمعیت شهر با استفاده از مدل رشد نمایی به صورت زیر خواهد بود:
P1395=62378(1+30/10)^10= 84087 جمعیت شهر فیروزآباد در افق 1395

P1400=62387(1+30/10)^15=97622 جمعیت شهر فیروزآباد در افق 1400

همانطور که ملاحظه می شود با فرض نرخ رشد ثابت 03/3، جمعیت شهر فیروزآباد در افق 1395 برابر 84087 نفر خواهد بود که نسبت به سال 1385 تعداد 21700 نفر افزایش جمعیتی خواهیم داشت. همچنین با همین نرخ رشد، جمعیت شهر در افق 1400 به 97622 نفر خواهد رسید که نسبت به سال 1385 در حدود 35235 نفر افزایش جمعیت خواهیم داشت. بنابراین با توجه به چنین افزایش جمعیتی در افق طرح، شهر فیروزآباد به لحاظ فیزیکی نیز توسعه و گسترش یافته و در نت
یجه بایستی علاوه بر جمعیت موجود، برای جمعیت اضافه شده به شهر و ساماندهی فیزیکی شهر برنامهریزی صورت گیرد.
3-14-3-5مهاجرت
مهاجرت عبارت از تغییر مکان جغرافیایی جمعیت ها، برای زمان دراز و یا قطعی است( فرید، 1383: 306). به بیان دیگر میتوان گفت، مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می‌گیرد( تمنّا، 1375: 176). تحرکات فضایی یا جابجایی جمعیت و مهاجرت در بین سکونتگاه ها اعم از مناطق شهری و روستایی یکی از پدیده های مهم جمعیتی است که ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و یا سیاسی دارد. مهاجرت ها صرف نظر از آن که چه عواملی سبب پیدایش آنها هستند، پیامدهای مهمی بر ساخت و ترکیب جمعیت مبدأ و مقصد و ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها دارد.
یکی از نکات مهم راجع به شهر فیروزآباد نسبت به جایگاه آن با دیگر شهرهای استان، مسأله مهاجرت است. بر اساس آمار سال 1355 از کل مهاجران وارد شده به شهرستان فیروزآباد، 1729 نفر به شهر فیروزآباد مهاجرت کرده اند که از این تعداد 1085 نفر مرد و 644 نفر زن بوده اند. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که فیروزآباد طی دهه 65- 1355 شهری مهاجرپذیر بوده است. عمده مهاجرین شهر را عشایر اسکان یافتهای که فیروزآباد را به عنوان یکی از نقاط خاتمه ییلاق خود می دانند، تشکیل داده است( سازمان برنامه و بودجه، 1371: 151). در دهه 1365-1355 مهاجران وارد شده به شهر فیروزآباد به رقم 2913 نفر می رسد که از این تعداد 1459 نفر مرد و 1454 نفر زن بوده اند. در این دهه شهر فیروزآباد با میزان سالانه 7/5 درصد، بالاترین میزان را به لحاظ مهاجرپذیری در بین 14 شهرستان استان به نسبت جمعیت داشته است و از لحاظ رتبه بندی شهرهای استان فارس بر حسب جذب و اسکان مهاجران وارد شده در بین 34 شهر، رتبه هفتم را داشته است. البته این شهر از لحاظ میزان رشد سالانه مهاجرت در استان رتبه اول را دارا بوده است( ربانی، 1383: 43).
در سرشماری سال 1375 تعداد مهاجران وارد شده به شهر فیروزآباد 2427 نفر برآورد گردیده است. از مجموع مهاجران وارد شده به این شهر در این دوره، 98/61 درصد متولد شهر یا آبادی شهرستان محل سرشماری، 80/23 درصد متولد شهرستان های دیگر استان و 40/13 درصد متولد شهرستان های دیگر استان ها بوده اند. در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1385 تعداد مهاجران وارد شده به شهر فیروزآباد برابر با 10812 نفر برآورد گردیده است که ازاین تعداد 3878 نفر در شهرستان محل سرشماری، 5508 نفر در سایر شهرستان های استان، 1403 نفر درشهرستان های سایراستان ها و 23 نفر از خارج از کشور به این شهر مهاجرت کرده اند. در بررسی علل مهاجرت به این شهر بیشترین مهاجرت ها مربوط به مهاجرت های تبعی یا پیروی از خانوار(4100 نفر)، تحصیل(2661 نفر) و جستجوی کار(838 نفر) بوده است. همچنین آمار و ارقام بدست آمده نشان دهنده این موضوع است که بیشترین گروه سنی که به این شهر مهاجرت کرده اند، گروه سنی 20 تا 24 سال بوده اند. عمده ترین دلایل مهاجرت این گروه سنی به ترتیب مربوط به تحصیل(1166 نفر)، پیروی از خانوار(633 نفر) و پایان خدمت وظیفه( 206 نفر) بوده است.
3-14-4اشتغال و فعالیت
در برنامه ریزی برای توسعه و رشد شهر هدف از انجام مطالعات اقتصادی، شناخت ساخت و توان های کنونی و بالقوه اقتصادی شهر، بررسی چگونگی تأثیر این ساخت بر شکلگیری کالبد شهر در گذشته و حال، آینده نگری وضعیت اقتصادی – اجتماعی و در نهایت تعیین نحوه اثر گذاری دگرگونی های اقتصادی بر شکل گیری و توسعه فیزیکی شهر است( رفیعی، 1371: 2).
براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 از مجموع 58903 نفر جمعیت ده سال و بیشتر شهر فیروزآباد،14/29 درصد از آن شاغل، 05/4 درصد بیکار و 64/65 درصد جزو جمعیت غیر فعال( محصل، دارای درآمد بدون کار، خانه دار و سایر) بوده اند. همچنین از مجموع 17170 نفر شاغل در شهر فیروزآباد، 55/13 درصد در بخش کشاورزی، 39/29 درصد در بخش صنعت و 98/56 درصد در بخش خدمات فعالیت می کنند. درصد‌های فوق در مناطق شهری استان فارس نیز به ترتیب 92/7 درصد برای کشاورزی، 45/29 درصد برای بخش صنعت و 55/62 درصد برای بخش خدمات می باشد.
آمارهای مربوط به شهر فیروزآباد نشان می‌دهد که نقش اقتصادی آن بیشتر خدماتی( 98/56 درصد) می‌باشد و بخش صنعت( 39/29 درصد) در مرحله دوم قرار دارد. همچنین بیشترین افراد شاغل در بخش خدمات، شاغلین بخش عمده فروشی و خرده فروشی با 64/14 درصد هستند. با دقت در آمار مربوط به بخش صنعت، در می‌یابیم که بیشتر افرادی که در بخش صنعت فعالیت می‌کنند شاغلین بخش ساختمان هستند. به عبارت دیگر، بسیاری از شاغلین شهر فیروزآباد، کارگران ساختمانی هستند و 03/19 درصد از افراد شاغل را تشکیل می دهند و 12/9 درصد را شاغلین بخش صنعت- ساخت تشکیل داده‌اند. به طور کلی در شهر فیروزآباد شاغلین بخش ساختمان با اختصاص 03/19 درصد شاغلین شهر به خود، بیشترین سهم از شاغلین را داشته است و سپس به ترتیب بخشهای عمده فروشی و خرده‌فروشی با 64/14 درصد، کشاورزی، شکار و جنگلداری با 55/13 درصد، حمل ونقل وانبارداری با 68/11 درصد و آموزش با 92/10 درصد در مکانهای بعدی قرار گرفته‌اند. بقیه گروه‌های فعالیتی کمتر از 10 درصد داشته‌اند (جدول ‏48).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعمکان‌یابی، حمل و نقل، مدل جاذبه، تحلیل فضایی

جدول ‏48- برآورد تعداد شاغلان و گروههای عمده فعالیت در شهر فیروزآباد و مناطق شهری استان فارس
شهر فیروزآباد
مناطق شهری استان فارس
مشاغل
گروههای عمده فعالیت
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کشاورزی
کشاورزی، شکار، جنگلداری
2328
55/13
59024
91/7

شیلات115
01/0

صنعت
استخراج معدن
32
18/0
3151
42/0

صنعت- ساخت
1567
12/9
93965
60/12

تأمین برق، گاز، آب
183
06/1
11207
50/1

ساختمان
3268
03/19
111338
93/14

خدمات
عمده فروشی، خرده فروشی
2515
64/14
136630
32/18

هتل و رستوران
167
97/0
6986
93/0

حمل و نقل و انبارداری
2007
68/11
92401
39/12

واسطه گریهای

p

دیدگاهتان را بنویسید