دانلود پایان نامه

مالی
244
42/1
11996
60/1

مستغلات و اجاره
227
32/1
16469
20/2

اداره امور عمومی
1708
94/9
75313
10/10

آموزش
1875
92/10
68942
24/9

بهداشت
531
09/3
26707
58/3

سایر فعالیتهای خدمات عمومی
193
12/1
13734
84/1

دفاتر مرکزی
8
04/0
222
02/0

اظهار نشده
317
84/1
17446
33/2
جمع کل
17170
100
745646
100
ماخذ: سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سالهای 1335 تا 1385

سیر تحول شاغلان در بخش‌های اقتصادی شهر فیروزآباد از سال 1335 تا 1385 به شرح زیر می‌باشد:
– کشاورزی: درصد اشتغال بخش کشاورزی در شهر فیروزآباد از سال 1335 تا 1385 فراز و فرودهای زیادی داشته است اما روند کلی آن به صورت افزایشی بوده است و از 77/9 درصد در سال 35 به 55/13 درصد در سال 85 رسیده است (جدول ‏49).
– صنعت: درصد اشتغال بخش صنعت نیز طی دهههای 1335 تا 1385 فراز و فرودهای زیادی داشته است اما روند کلی تغییرات این بخش مثبت بوده و درصد اشتغال در این بخش از 62/37 درصد در سال 35 به 39/29 درصد در سال 85 رسیده است (جدول ‏49).
– خدمات: بیشترین درصد اشتغال در شهر فیروزآباد طی دهه های 1335 تا 1385 در بخش خدمات بوده است. درصد اشتغال در بخش خدمات گویای این امر است که تعداد شاغلین این بخش از فعالیتهای اقتصادی شهر رو به افزایش بوده است و از 69/52 درصد در سال 35 به 98/56 درصد در سال 85 رسیده است. به طور کلی می توان گفت که طی دهههای گذشته عملکرد غالب اقتصادی شهر فیروزآباد بازرگانی بوده و طی این سال ها تنها با تغییرات جزیی، به سمت فعالیت های خدماتی و چند نقشی(چند نقشی با کشش خدماتی) مواجه شده است (جدول ‏49).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق با موضوعمسئولیت کیفری، تعریف انسان، نظام حقوقی، بررسی تطبیقی

جدول ‏49- ساختار شغلی جمعیت شاغل در شهر فیروزآباد طی سالهای 85- 1335( به درصد)
سال
1335
1345
1355
1365
1375
1385
کشاورزی
77/9
2/10
3/5
6/14
54/9
55/13
صنعت
62/37
6/40
5/35
2/26
76/35
39/29
خدمات
60/52
2/49
2/59
2/59
7/54
98/56
مأخذ: سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سالهای 1335 تا 1385

3-15روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق رویکرد حاکم بر فضای تحقیق «توصیفی- تحلیلی» است. رویکرد توصیفی شامل توصیف وضع موجود شهر، توزیع خدمات و گسترش فیزیکی و رویکرد تحلیلی فضایی به معنای کشف ارتباط گسترش شهر و توزیع خدمات شهری به صورت همه‌جانبه (فضایی). روش جمع‌آوری داده‌های اولیه به صورت اسنادی می‌باشد.
جامعه آماری این پژوهش 12 محله شهر فیروزآباد در 2 ناحیه بر اساس تقسیمات مسکن و شهرسازی استان فارس بر اساس طرح جامع این شهر می‌باشد. و با توجه به اینکه داده‌ها از اسناد و آمار کاربری‌ها و نتایج سرشماری‌ها جمع‌آوری می‌شود از روش نمونه‌گیری استفاده نمی‌شود. تحلیل فضایی از طریق مقایسه واحدهای فضایی در قالب محلات دوازده گانه شهر فیروزآباد می‌باشد.
شاخص‌های مورد استفاده برای به دست آوردن عدالت اجتماعی و فضایی 16 شاخص خدمات شهری می‌باشد که عبارتند از: 1- تعداد مهدکودک (X_1)؛ 2- تعداد دبیرستان (X_2)؛ 3- تعداد راهنمایی (X_

p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید