اراضی
کوه
1
31574
18/68
تپه
2
34
07/0
دشت رسوبی
5/4
14507
32/31
اراضی متفرقه
urban
190
41/0
3-4-9: کاربری اراضی
بر اساس جدول زیر، 64 درصد از سطح شهرستان به کاربری جنگل (در بالادست شهرستان) و 16 درصد آن به شالیزار (در پایین دست شهرستان) اختصاص دارد.کاربری باغات و مسکونی نیز درصد ناچیزی از شهرستان را پوشش داده اند.
جدول ‏37 : درصد و مقدار کاربری اراضی در شهرستان ماسال
درصد
مساحت/هکتار
کاربری
18.28
11285.5
مرتع
63.63
39287.6
جنگل
0.82
506.6
بلوکهای ساختمانی
0.03
16.1
استخر
15.88
9801.6
شالیزار
1.35
834.9
درختکاری
0.01
3.6
صخره
0.002
1.6
باغ
0.002
1.6
چمن

نقشه ‏37 : کاربری اراضی شهرستان ماسال
3-4-10: پوشش گیاهی
شهرستان ماسال دارای 72 درصد پوشش جنگلی میباشد و تیپ ممرز- لور تیپ غالب آن میباشد (39/31 درصد).
جدول ‏38 : درصد و مساحت تیپ های جنگلی شهرستان ماسال
تیپ جنگلی
مساحت (هکتار)
درصد در سطح حوزه
NO FOREST
فاقد جنگل
79/15862
90/27
fagus orientalis – carpinus betulus
راش_ممرز
56/10267
06/18
carpinus betulus -parrotia persica
ممرز_لور
08/17848
39/31
carpinus betulus -quercus castaneifo
ممرز_بلند مازو
74/1320
32/2
fagus orientalis
راش
07/8471
90/14
UNKNOWN
80/3082
42/5
مجموع
05/56853
00/100
منبع:اداره کل منابع طبیعی استان گیلان،1394
جدول ‏39 : درصد و مساحت تیپ های مرتعی شهرستان ماسال (اداره کل منابع طبیعی استان)
تیپ مرتع
مساحت (هکتار)
درصد در سطح حوزه
NO RANGE
49/51563
69/90
Prennial grasses – Trifolium
56/5289
30/9
مجموع
05/56853
100
3-4-11: جهت شیب
در نقشه جهت شیب شهرستان ماسال بیشترین جهت از آن جهت شرقی با مساحت 14901.4 هکتار (24.1 درصد) و کمترین جهت از آن جهت غربی با مساحت 6818.6 هکتار (11 درصد) می باشد.

جدول ‏310 : توزیع فراوانی نقشه جهت شیب شهرستان ماسال
ردیف
جهت شیب
مساحت/هکتار
درصد
1
مسطح
13859.7
22.4
2
شمالی
14587.4
23.6
3
شرقی
14901.4
24.1
4
جنوبی
11571.9
18.7
5
غربی
6818.6
11.0

نقشه ‏38 : جهت شیب شهرستان ماسال

3-4-12: بارندگی شهرستان ماسال
شهرستان ماسال بیشترین مقدار بارندگی 1100 میلیمتر بوده که مساحت 20751.3 هکتار (33.6 درصد) شهرستان را شامل می شود.
جدول ‏311 : توزیع فراوانی متوسط بارش سالیانه شهرستان ماسال
ردیف
بارندگی/میلیمتر
مساحت/هکتار
درصد
1
700
7283.6
11.8
2
800
5915.8
9.6
3
900
7064.1
11.4
4
1000
14426.8
23.4
5
1100
20751.3
33.6
6
1200
5963.1
9.7
7
1300
334.2
0.5

نقشه ‏39 : همباران شهرستان ماسال
3-4-13: خاکشناسی شهرستان ماسال
در نقشه خاکشناسی شهرستان ماسال بیشترین سطح واحد ارضی خاک مربوط به واحد 1.5 یعنی خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق یکنواخت با بافت سنگین با مشخصه کوههای جنگلی مرتفع از سلسله جبال البرز با قلل تیز متشکل از سنگهای آهکی، شیل و توف و سنگهای آذرین و دگرگونی ببوده که مساحت 30628.3 هکتار (49.6 درصد) از کل شهرستان را شامل می گردد.
جدول ‏312 : توزیع واحد اراضی خاک شهرستان ماسال
ردیف
واحد ارضی خاک
مشخصات
خاک
مساحت/هکتار
درصد
1
4.5.1
قسمتهای بالایی دشتهای رسوبی رودخانه های کوچک موجود در منطقه با شیب ملایم و پستی و بلندی کم
خاکهای اسیدی عمیق با بافت متوسط تا سنگین
9557.3
15.5
2
4.5.2
قسمتهای پایینی دشتهای رسوبی نسبتاٌ مسطح رودخانه های کوچک موجو در منطقه
خاکهای اسیدی عمیق با بافت سنگین همراه با منقوطه های رنگی
9.5
0.01
3
1.1
کوههای بسیار مرتفع با قلل تیز و کشیده متشکل از سنگهای آهکی دولومیت، شیل و ماسه سنگ
اکثراٌ بدون پوشش خاکی و با خاکهای بسیار کم عمق همراه با بیرون زدگیهای سنگی بسیار زیاد
18237.5
29.5
4
1.5
کوههای جنگلی مرتفع از سلسله جبال البرز با قلل تیز متشکل از سنگهای آهکی، شیل و توف و سنگهای آذرین و دگرگونی
خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق یکنواخت با بافت سنگین
30628.3
49.6
5
1.3
کوههای جنگلی کم ارتفاع از سلسله جبال البرز با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ ، شیل آهکی و بعضاٌ توف و سنگهای آذرین و دگرگونی
خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق یکنواخت با بافت سنگین
3306.4
5.4

نقشه ‏310 : خاکشناسی شهرستان ماسال
3-4-14: رودخانه های ماسال
ماسال در دره بیضی شکلی قرار دارد که از طرف جنوب به رشته کوههای شاه معلم و از مغرب به کوه رسیبند محدود شده است. این منطقه از سلسله های موازی شاندرمن از تیغه ای که چند قله در آن دیده می شود جدا گردیده است. رودخانه ها تا مدخل ارتفاعات اوری (Uri) پیش می روند بعد به طرف شمال شرقی پیچیده و در دشتی که آنها را به طرف مشرق جریان می دهد به راه خود ادامه می دهند.در بهار هنگام طغیان رودخانه، آبها که معمولاً از آنها در امر آبیاری استفاده نمی شود به مرداب می ریزند.رودهای این ناحیه که در دو رودخانه اصلی خالکایی ماسال و مرغک شاندرمن خلاصه می شوند، آبهای حاصل از ارتفاعات را با انشعابات گوناگون جمع آوری کرده در مسیر نهایی به تالاب انزلی و سپس به دریای خزر ختم می شوند.

– رود خالکایی
سرچشم
ه این رودخانه کوههای شاه معلم و سفیدآب در پرسیه بند و ارتفاعات خندیله پشت و دهها چشمه میان کوهی می باشد که از دل سنگهای سخت بیرون می آیندو خستگان راههای ییلاق را سیراب می کنند.
شعبه های اصلی این رودخانه که مسیر اصلی آن از شالماء شروع می شود دره هایی است چون شالماروار (رود شالما)، چسیله دغنه (رود چسلی) و دیگا دغته ( رودخانه دیگا) در روستای گنذر، که بیشترین آبادیها در کنار این رودخانه ها به وجود آمده اند. از کنار همین رودهاست که راههای ییلاق ماسال به وجود آمده اند.رودخانه ماسال، رودخانه ای است عمیق و تند که در بستر آن سنگهای آهکی پخش شده است.در حال حاضر بیست نهر بزرگ و نسبتاً کوچک از این رودخانه جهت آبیاری مزارع منشعب می شود.
– رود مرغک (شاندرمن)
این رود از ناحیه «خشک دریا» و ییلاقات «دولی گیریه» و بخشی از ارتفاعات ماسال که آب آن به طرف شمال است سرچشمه می گیرد.
3-4-15: کوهها
چنانچه به سمت شمال برویم کوههای این منطقه عبارت است از: کوه نساغ (نسا Nesa تلفظ می شود.)، لائیر، گردسوئه (Gardasua) در مشرق رودخانه ماسال که ماسال را از فومن جدا می کند و رشته ای که شاه معلم بلندترین قله آن است مرز جنوبی این ناحیه را تشکیل می دهد. و کوههای تورشوم (Tursum)، شاه معلم، ریسبند، تنگوبند (Tanguband)، الواریکوم (الواره کو Aluara-Ku تلفظ می شود.)، اسپندل (Aspendul)، سه برادران (سه برادران Sebraran تلفظ می شود)، اوری، سلینگواره، زردگیل پشت-Zarda) (gila-post، همران (Homran)کوههای دیگر عبارت است از: سورکام (Surkam)، تالارگاه (Talargah)
سوئه پشته (Suapasta) گوله پشته و میریلار (Mirilar).
جاده شنبه بازار ماسال به ییلاق از رودخانه ماسال نزدیکی شالما و سلینگواره و سرچشمه ماسوله خانی می گذرد. از دهکده شالما به شمال بیست و دو کیلومتر راه به طرف بالا می رود و راه سرپایین به طرف دهکده گیلوا (Gilava) از ده تا شانزده کیلومتر است.
3-5: وجه تسمیه شهرستان ماسال
وجه تسمیه و قدمت ماسال عقیده بر این است که یکی از حکام قدیم تالش شخصی به نام «صلصال» که آثار دژ حکومتی او هنوز هم در تالش باقی است. صلصال چند پسر داشت که هر یک را به ریاست منطقه ای گماشته بود و ریاست تالش بر عهده « ماسال» بود و از زمان حکومت این فرد، ناحیه «ماسال» به نام او مشهور شد.عده ای هم معتقدند که « ماسال» کلمه ای است بسیار کهن و بیادگار مانده از زبان اوستایی و آن را این گونه معرفی می کنند: مازال= مزال= مس ال و به معنی کوه وار و کوه مانند و منسوب به کوه.
اقوال گوناگون دیگری نیز در مورد وجه تسمیه ماسال وجود دارد. از جمله اینکه گفته می شود به لحاظ اینکه، گردنه های ییلاقی ماسال نزدیکترین راه ارتباطی آذربایجانیان برای رسیدن به گیلان بوده است، و آنان نیز چند صباحی را در این مکان سکونت اختیار کرده بار می انداختند، این مکان را که آبادی بیش نبود «بارسال» که در زبان ترکی به معنی بارگاه و یا جای بارانداختن و اتراق کردن است نام نهادند که بعدها به صورت « ماسال» درآمد.عده ای نیز باور دارند که « ماسال» از دو کلمه ی آذری «مال» و «سال» به معنای جایی که در آن چهارپایان را پناه می دهند، گرفته شده است و اغلب دامدارهای خلخال که ترک زبان بودند این محل را «ماسال ها» نامیدند.
3-5-1: جغرافیای سیاسی
3-5-2: نحوه تشکیل شهرستان ماسال
رشته کوههایی که از غرب رودبار گیلان تا جلگه لنکران جمهوری آذربایجان امتداد دارد، «کوههای تالش» نامیده می شود. بخش وسیعی از اراضی هموار بین این کوهها و دریای خزر، سرزمین پهناوری است که در گذشته های دور «کادوس» نامیده می شد.پس از فروپاشی دولت کادوسها و اوج گیری اقوام «گیل» و «دیلم» که به کادوسها وابسته بودند، شاه نشین های کوچکی به وجود آمد و تالش از شاه نشین های بزرگ این پهنه بود.در تقسیمات کشوری معاصر تا پایان نیمه اول سال ١٣٧۶، تالش یک شهرستان بزرگ محدود به شهرستان مرزی آستارا، صومعه سرا و انزلی، خلخال و اردبیل و دریای خزر به مساحت سه هزار و ۶٧۴ کیلومتر مربع بود.در نیمه دوم سال ١٣٧۶ تالش به سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال به سه فرمانداری تفکیک شد.که بر اساس تقسیمات کشوری دارای دو دهستان در ماسال به نامهای دهستان طاسکوه با ٣٨ روستای جلگه ای و کوهپایه ای و دهستان کوچکام با ١٠ روستای جلگه ای و یک بخشداری با ٢ دهستان در شاندرمن به نامهای دهستان شیخ نشین با ١۵ روستای جلگه ای و دهستان شاندرمن با ٣٨ روستای جلگه ای و کوهپایه ای گردید.که در هر دو منطقه بیش از صدها نقطه ییلاقی خوش آب و هوا با چشمه ها و آبشارها و جنگلهای بکر وجود دارد. این ییلاقات محل اطراق دامداران در فصول مختلف سال و همچنین محل اسکان موقت جلگه نشینان در فصل گرم تابستان می باشد.در آماری که از فرمانداری محل دریافت گردید و اطلاعات مذکور درباره تعداد روستاها از آن اخذ گردید به تعدادی از آبادیهای کوچک چند خانواری در مجاورت با آبادیهای بزرگ و پرجمعیت می باشد که نام این آبادیهای کوچ حذف و افراد خانوارهای ساکن در آن به مجموع خانوارهای آبادی های بزرگتر اضافه گردیده اند که در هنگام استفاده از مزایایی از قبیل دریافت کالاهای رایانه ای و همچنین استفاده از سایر امکانات دولتی دیگر جزء روستای بزرگتر در مجاورتشان محسوب می گردند ولی در زمان سرشماری نفوس و مسکن همان آبادیهای کوچک چندخانواری نیز جداگانه و به نام خودشان سرشماری می گردد. به عنوان مثال در روستای «گَنذِر» آبادیهای کوچکی مثل: توت نساء، دیگا، گرمه خانی و نساء همگی به نام گنذر شناخته می شوند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه با موضوعفضای شهری، عامل اجتماعی، فضاهای شهری، تعامل اجتماعی

جدول ‏313 : تقسیمات جغرافیایی بر اساس دهستانها در شهرستان ماسال
دهستان طاسکوه
دهستان کوچکام
دهستان شیخ نشین
دهستان شاندرمن
چلمه سرا
آهکلان
اسطلخ زیر
پاشکم
دوله ملال
پیرسرا
توسه سرا
چاله سرا
خانقابر
سید محله
برگه سرا
خرفکوره
میله سرا
کیشه خانی
شالکه
پیره سرا
طاسکوه
وشمه سرا
چماچار
گسکیمیجان
لیپا
گاومیشبان
چموش دوزان
سیاهمرد
مرکیه
وردم
سیاه دوله
انجیلان
ورمیه
لنگ
دلیجان
بی تم
مهدیخان محله
درخانه
شیخ نشین
دران
میر محله
کوچکام
قران
اولم
خودبچر

کوره جان
معاف
کیشه خاله

ملک بگور
مازوسرا
گنذر

ملک جهان
بنه سرا
گیله سرا

p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید