دانلود پایان نامه

ساحل دریا درصد بسیار کوچکی از گردشگران را جذب می کند. (پاپلی یزدی، 1385: 5)
2-3-14: گردشگری تفریح و تفرج
در صنعت گردشگری مسافرت برای تفریح در کانون توجه است. کسانی مسافر تفریحی محسوب می شوند که در مقصد به تفریح و تفرج می پردازند، از اماکن دیدنی بازدید می کنند، سوغات می خرند، عکس می گیرند و سرانجام اینکه برای دوره های کوتاه مدت در آن مکان ها اقامت می گزینند. در این نوع گردشگری، گردشگری ساحلی بسیار مورد توجه است و گردشگران معمولاً برای بهره برداری از چهارs (sun, sea, sex, sand) به سواحل نقاط مختلف سفر می کنند. (حیدری، 1389: 19).
در این نوع گردشگری کشورهایی همچون اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، یونان، آمریکا توانسته اند بیشترین جاذبه ها را فراهم آورند. با توجه به اینکه ایران کشور گرمی است و هزاران کیلومتر مرزآبی با دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب دارد در این زمینه کشوری با توانایی های بالقوه است، اما به دلایل قانونی، عرفی و مذهبی تمایلی به رواج این نوع گردشگری وجود ندارد. (زاهدی، 1388: 77).
2-4: گردشگری واهمیت آن
صنعت گردشگری مجموعه ای از فعالیت ها، خدمات و صنایع مختلفی است که به یک تجربه سفر می انجامند. این صنعت شامل حمل و نقل، اقامت، تغذیه، خرید، تفریح و سرگرمی و دیگر خدمات مهمان نوازی است که در اختیار فرد یا گروههای مختلفی قرار می گیرد که از موطن خود به قصد سفرخارج می شوند. از منظری دیگر صنعت گردشگری کلیه فعالیت هایی که گردشگران درهنگام سفرانجام می دهند وبه ایشان مرتبط می شود را در بر می گیرد. در نیم قرن اخیر، صنعت گردشگری ازیک فعالیت محلی ودرون مرزی، به پدیده ای تاثیرگذاردراقتصاد جهانی تبدیل شده است. درسال 1999م، صنعت گردشگری 6 درصد از اقتصاد جهانی، یعنی تقریبا 8 تریلیون دلار در آمد کسب کرده است. به همین سبب، صنعت گردشگری اهمیت هم ارز کشاورزی یا استخراج معدن پیدا کرده است. براساس آمار شورای جهانی گردشگری، بزرگترین سازمان در صنعت گردشگری جهانی اکنون بخش صنعت گردشگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم، بیش از 200 میلیون فرصت شغلی تمام وقت، پاره وقت و فصلی بوجود آورده است. با در نظرگرفتن این آمار جالب، روشن است که صنعت گردشگری، این توانایی را دارد که صرف نظراز تاثیر گذاری برکشورهای مقصد، بر کشورهایی که در مسیرعبور جهانگردان واقع اند نیز اثر گذار باشد. مثبت یا منفی بودن تاثیرگردشگری به مدیریت این فرایند بستگی دارد. از دیدگاه درون کشوری، مدیریت گردشگری باید به توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی کشور بیانجامد، در غیراین صورت، گردشگری منشاء هیچ گونه اثرمثبتی نخواهد بود. (الوانی و پیروزبخت 1385: 88).
2-5: آثار گردشگری
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیطی می باشد.
صنعت گردشگری مانند هر پدیده ای دارای ابعاد مثبت و منفی است. برخی از صاحب نظران بر ابعاد مثبت آن تاکید و توسعه بلا مانع آن را توصیف کرده اند.عده ای نیز برابعاد منفی آن توجه دارند و بر این باورندکه تبعات سوء این صنعت به حدی است که آثار مثبت آن را کمرنگ می کند. دراینجا برخی از موارد تاثیر گذار برصنعت گردشگری اشاره می کنیم ( زاهدی، 1385: 35).
2-5-1: آثاراقتصادی جهانگردی
صنعت گردشگری وفعالیتهای مربوط به آن، تاثیرات اقتصادی مختلفی برجوامع و ساکنان برجای می نهد که ارزیابی این تاثیرات بسیار ضروری به نظر می رسد. بدیهی است درجه تاثیر گذاری یک فعالیت اقتصادی بر جوامع مختلف متفاوت است. زمامداران چه نقشی و با چه اهمیتی را برای صنعت مورد نظردر جامعه درنظر گرفته اند، دیدگاه عمومی مردم در پذیرش فعالیت در این کسب و کار چگونه است و … همه و همه عواملی هستند که بر درجه اهمیت و تاثیر گذاری یک فعالیت اقتصادی بر جامعه میزبان موثر است. بعنوان مثال اهمیت و نقش گردشگری در کشوری چون مالدیو که مجموعه جزایری کوچک وبا مناظر وسواحلی زیباست و فعالیت اقتصادی عمده دیگری در آن بچشم نمی خورد قابل قیاس با اهمیت و نقش این صنعت در کشوری چون کویت که صنعت نفت درآن حرف نخست را می زند نیست. (حیدری، 1389: 134).
جدول ‏21 : اثرات اقتصادی توسعه جهانگردی
جنبه های منفی
جنبه های مثبت
1-تورم افزایش عمومی قیمت ها
2-اشتغالات فصلی وبیکاری
3-افزایش قیمت زمین
4- توسعه بخش خدمات وتحلیل تولیدکالایی
5-کاهش خدمات عمومی عامل المنفعه
6-توسعه نا متعادل منطقه
7- وابستگی به کشورهای بیگانه
1- افزایش درآمدارزی
2-ایجادفرصتهای شغلی
3-تحرک سرمایه
4-جلب سرمایه خارجی
5-بهسازی وتوسعه تاسیسات زیربنایی
6-موازنه پرداختهای بین المللی
7-بکارگیری توانهای موجود
8-توسعه منطقه ای
ماخذ: رنجبریان و زاهدی، 1388: 144
– عوامل نقش آفرین در درجه تاثیر گذاری گردشگری بر اقتصاد ملی:
– ماهیت امکانات گردشگری در مقصد و جذابیت های آن
– میزان اشتغال خارجیان در مشاغل کلیدی صنعت گردشگری
– درجه فصلی بودن گردشگری
– میزان چرخش مجدد مخارج گردشگران درمقصد
– درصد مالکیت خارجیان درصنایع مرتبط
– اندازه اقتصاد ملی در مقصد
– مشارکت دولت در تدارک زیرساختهای صنعت گردشگری و ایجاد انگیزه ها
– سطح توسعه جامعه مقصد
– مقدارو شدت مخارج گردشگری خارجی در مقصد(همان)
2-5-2: آثاراجتماعی وفرهنگی گردشگری
صنعت گردشگری می تواند به موازات فواید بسیار که در جدول شماره… آورده شده است، مشکلات عدیده ای را برای جوامع میزبان محلی به بار
آورد. اندازه گیری تاثیرات اجتماعی و فرهنگی به مراتب مشکل تر از اثرات اقتصادی و زیست محیطی است. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه غالبا دارای بافتی سنتی هستند، فقدان ارزیابی فرهنگی و اجتماعی صنعت گردشگری می تواند به نحو جدی مشکل آفرین باشد.(حیدری، 1389: 85).
جدول ‏22 : اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری
جنبه های منفی
جنبه های مثبت
1-افزایش فحشاء
2-افزایش الکلیسم
3-ایجادفرهنگ محلی غلط
4-القاء حس عقب ماندگی فرهنگی ومالی به ساکنین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درموردعدالت اجتماعی، نظام اجتماعی، ارزش اقتصادی، رشد اقتصادی

1-بهبودکیفیت زندگی
2-افزایش امکانات تفریحی وسرگرمی
3- بهبودکیفیت خدمات اجتماعی
4-بهبود درک وتصویردرموردفرهنگهاوجوامع دیگر
5-گسترش تبادلات فرهنگی
6-القاء احساس افتخارازداشته های فرهنگ خودی
7-حفاظت ازوجه فرهنگی جامعه میزبان
ماخذ: تقی زاده انصاری، 1383: 24
2-5-3: آثارمحیطی
اثرات زیست محیطی گردشگری عمدتا به این دلیل است که این فعالیت ها در محیط هایی که حساس و شکننده هستند توسعه یافته است، مانند جزایر کوچک، سواحل، نواحی کوهستانی، نواحی مرتفع، کنارسایتهای تاریخی وباستانی. این نوع مکانها منابع مهم جاذبه های گردشگری توریست ها را شکل می دهند. حضور گردشگران در کشور ما نند یک شمشیر دو لبه است: یک سو عاملی است که موجب حفاظت از ثروتهای طبیعی و یادمانهای باستانی کشور می شود و از سوی دیگر عامل تخریب و حتی نابودی این منابع است.
جدول ‏23 : اثرات محیطی جهانگردی
جنبه های منفی
جنبه های مثبت
– تخریب منابع طبیعی
– تخریب ایستگاه های حیات وحش و پوشش گیاهی
– آلودگیهای آب و هوا، صوتی
– تخریب یادمانهای باستانی
-حفاظت از منابع طبیعی
-ایجاد مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی
– آگاهی مردم نسبت به ارزش ثروت طبیعی
– بهسازی محیط زیست و چشم اندازهای طبیعی
ماخذ: تقی زاده انصاری، 1383: 24
2-6: ارکان صنعت گردشگری
ارکان گردشگری یعنی همه آنچه که برای تحقق یک سفر لازم است واین ارکان به گونه ای است که چشم پوشی از هریک از آنها، سفر را با مشکل جدی روبرو می کند.
ارکان را می توان درچهار گروه اصلی طبقه بندی نمود:
1- منابع طبیعی 2 – عوامل زیربنایی 3 – تجهیزات حمل و نقل 4 – منابع فرهنگی وروحیه مهمان نوازی(الوانی، 1373: 28).
عوامل زیربنایی یازیربناها یکی از ارکان اساسی فعالیت گردشگری برشمرد ه می شوند. وجود این زیربناها برای موفقیت گردشگری اهمیت به سزایی دارد. امکانات اقامتی یا هتل ها از جمله زیربناهای مهم در گردشگری هستند، برای موفقیت در این فعالیت، تسهیلات اقامتی باید پاسخگوی تقاضای مسافران باشد، این تسهیلات اهمیت زیادی در توفیق برنامه های توسعه جهانگردی در هرمنطقه دارد. درصورتی که کیفیت و کمیت خدمات و تسهیلات اقامتی کاهش یابد، تقاضا برای گردشگری نیز کاهش یافته در نتیجه به گردشگری لطمه بسیاری وارد خواهد آمد. نیز از عوامل موثر درتوسعه گردشگری می توان جاذبه های، امکانات و تسهیلات، توسع شهر نشینی، تبلیغات. (محلاتی، 1380: 17).
2-7: گردشگر (جهانگرد)
اصطلاح توریست (جهانگرد) ازقرن 19 معمول شد. درآن زمان اشراف زادگان فرانسه می بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی اقدام به مسافرت نمایند، این جوانان درآن زمان توریست نامیده می شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح درمورد کسانی بکار می رفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می کردند وبعدا با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می شد که اصولا به این منظور به سفر می رفتند. (دیدار کننده، گردشگر یکروزه…) بنابراین جهانگرد به کسی اطلاق می شود که مدت زمان سفر او بیش از 24 ساعت و کمتر از 12 ماه به طول انجامد، فاصله مکانی مسافرت بیش از 70 کیلومتر باشدوسفراوبایکی از انگیزه های تفریحی، استراحتی، فرهنگی، دیدار از آثار باستانی و تاریخی، بازدید از مناظر طبیعی و یا موارد مشابه صورت می گیرد. (همان).
سازمان جهانی جهانگردی: ضمن انجام یک تقسیم بندی برای اصطلاحات جهانگرد یا گردشگر، گردشگر یک روزه، دیدارکننده ومسافر تعاریف زیررا ارائه می دهد:
جهانگرد یا گردشگر: (دیدارکننده یک شبه) مقصود کسی است که دست کم یک شب دریک اقامتگاه عمومی ویا خصوصی، درمحل موردبازدید به سربرد.
دیدارکننده: کسی است که به مکانی غیرازمحیط معمولی خود مسافرت می کند، کمتر از12 ماه متوالی درآنجابه سر می برد بنابراین گردشگر به کسی اطلاق می شود که مدت زمان سفر اوبیش از 24ساعت و کمتر از 12ماه به طول انجامد، فاصله مکانی مسافرت باید بیش از 70 کیلومتر باشد وسفراوبایکی از انگیزه های تفریحی، استراحتی، فرهنگی، دیدار از آثار باستانی و تاریخی، بازدید از مناظر طبیعی ویا موارد مشابه صورت گیرد(تقی زاده انصاری، 1383: 29).
2-8: انواع گردشگر
کوهن گردشگران را به 4 دسته تقسیم می کند، این گروهها بر روی طیفی قرار گرفته اند که از یک سوی آن آشنایی و شناخت قبلی و سمت دیگر آن نوجویی است.
جدول ‏24 : تقسیم بندی کوهن از گردشگران
میزان اتکا به شناخت قبلی یا نوجویی
نوع گردشگر
تاکید فراوان برشناخت و اطلاعات قبلی و حداقل نوجویی
گردشگران انبوه سازماندهی شده
اتکا به شناخت قبلی وحدودی از نوجویی
گردشگران منفرد دربازار انبوه
نوجویی محوربا حفظ روش زندگی آباء واجدادی
کاشفان
تاکید کامل برنوجویی و فاقد هرگونه توجه بهشناخت و اطلاعات قبلی
تنوع طلب
ماخذ: تقی زاده انصاری،
1383: پیوست
2-9: برنامه ریزی
برنامه ریزی در جامع ترین تعریف عبارت است از سازماندهی آینده برای دستیابی به هدفهایی معین. بنابراین دربرنامه ریزی، یک عنصرقوی پیش بینی وجود دارد، زیرا تلاش می کند که آینده را اگرچه به صورتی جامع، از پیش تعیین کند. این جامعیت که ناشی ازوجود عوامل زیادی است به صورت غیرقابل پیش بینی نیست. برنامه ریزی برای تمام سطوح انجام می شود، ازبرنامه ریزی فعالیت های روزمره افراد وزندگی شخصی آنان تا برنامه رسمی ملی و منطقه ای را که ازتعهدات برخی دولت هاست دربرمی گیرد. طراحی ساختمان وبرنامه ریزی شهری به گذشته های دور، نخستین روزگاران مسکن گزینی انسان برمی گردد. اما از اواخر قرن هجدهم، در پاسخ به شهرنشینی سریع وصنعتی شدن مشکلات مربوط به آن ها برنامه ریزی نوین شهری آغاز شده است(بروجنی، 1391: 70).
ویژگیهای برنامه ریزی: تناقضی که اغلب در برنامه ریزی پیش می آید به تفاوت منافع جامعه، حاصل از تصمیم گیری در مورد مطلوب

p

دیدگاهتان را بنویسید