چکیده:
میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ارتباط با 12 نوع خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
مسئله مهم در اجرای عدالت اجتماعی توزیع مناسب کاربری ها و خوب شهری است ارزش اضافی زمین عامل عمده جدایی اجتماعی و تفسیر فضاهای شهری می باشد.
شهر فیروزآباد به 12 محله و 2 ناحیه تقسیم شده است برای بررسی تحقق عدالت اجتماعی در این محلات به شاخص های خدمات شهری و ارزش افزوده زمین با استفاده از روشهای اسنادی، استاندارد سازی، آنتروپی شانون و ضریب همبستگی و میدانی پرداخته شده است. طبق یافته های تحقیق ارائه ناعادلانه خدمات سبب عدم تحقق عدالت اجتماعی در این شهر گردیده به طوری که محلات 4،1،6 از ناحیه یک در اولویت خدمات رسانی قرار دارند و محله 3 از ناحیه یک و محله 6 از ناحیه دو در اولویت دوم خدمات رسانی قرار دارند. و دو محله از ناحیه یک از نظر برخورداری از شاخص های خدمات شهری پایدار می باشد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توزیع خدمات شهری در سطح محلات شهری فیروزآباد به صورت متعادل پراکنده شده است. و شرایط تحقق عدالت اجتماعی عبارت است از توزیع متوازن کاربری اراضی شهر و تجدید نظر در نحوه تهیه طرح های جامع و توجه ویژه به نواحی بحرانی و آسیب پذیر شهر.
کلمات کلیدی: توزیع فضایی، خدمات شهری، شهر فیروزآباد

فهرست مطالب

1. فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- شرح‌ و بیان‌ مسئله 6
1-3- سؤالات تحقیق 8
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق 8
1-5- پیشینه تحقیق 103
1-6- کاربردهای تحقیق تحقیق 103
1-7- تعریف مفاهیم 102
1-7- 1- شهر 101
1-7-2- عدالت اجتماعی 10
1-7-3- فضا 12
1-7-4- توزیع فضایی 13
1-7-5- توزیع خدمات شهری 15
1-7-6- خدمات اجتماعی 15
1-7-7- نابرابری 13
2. فصل دوم 17
2-1- مفهوم عدالت در فضا 18
2-2- مفهوم عدالت اجتماعی در فضا 21
2-3- ابعاد عدالت اجتماعی 22
2-3-1- برابری و مساوات 22
2-3-2- قانونمندی 23
2-3-3- اعطای حقوق 23
2-3-4- توازن 24
2-4- تئوری های عدالت اجتماعی 24
2-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت 24
2-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی 25
2-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی 25
2-4-4- عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 26
2-5- عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی 27
2-6- عدالت اجتماعی از نظر مکاتب و دیدگاههای مختلف 30
2-6-1- مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام 30
2-6-2- سوسیالیسم و عدالت اجتماعی 33
2-6-3- عدالت اجتماعی از دیدگاه لیبرالیسم 35
2-6-3-1- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک 37
2-6-3-2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو 39
2-6-3-3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه 40
2-6-3- 3- 1 جان راولز 47
2-6-3-3 – 2آنتونی کیدنز 40
2-7- عدالت در فضا 42
2-8-معیارهای عدالت فضایی 45
2-9- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری 46
2-10عدالت فضایی در شهر 47
2-11- نظریه توسعه پایدار شهری 50
2-12-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر 52
2-13-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 54
2-14- جمعبندی 56

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع تحقیق درمورداستان فارس

فصل سوم معرفی محدوده تحقیق و روش شناسی تحقیق 58
3-1- تحلیل فضایی استان فارس 59
3-2-موقعیت جغرافیایی شهر فیروزآباد 59
3-3- مطالعات طبیعی و جغرافیایی 59
3-3-1زمین شناسی 61
3-3-2- ریخت شناسی 61
3-3-3تشکیلات زمین شناسی منطقه 61
3-3-4 چینه شناسی 63
3-3-5- گسل های موجود درمنطقه 66
3-3-6- زلزله 67
3-3-7 هیدرولوژی 69
3-3-8آبهای سطحی 70
3-3-8-1 رودخانه تنگاب و فیروزآباد 70
3-3-8-2 آبهای زیر زمینی 73
3-3-9-1 چاه 73
3-3-9-2قنات 73
3-3-9-3 چشمه سار 74
3-3-10 آب و هوا 74
3-3-10-1 دمای هوا 76
3-3-10-2 بارندگی 77
3-3-10-3رطوبت هوا 77
3-3-10-4باد 78
3-3-10-5ساعات آفتابی و تعداد روزهای یخبندان 79
3-3-11 توپوگرافی 80
3-3-11-1 ارتفاعات 80
3-3-11-2 تپه ها 81
3-3-11-3دشت 81
3-3-11-4 شیب 82
3-3-12خاک شناسی و قابلیت اراضی 82
3-3-13پوشش گیاهی 85
3-14مطالعات انسانی 86
3-14-1 خلاصه ای از وضعیت عمومی شهرستان فیروزآباد 86
3-14-2پیشینه تاریخی 87
3-14-3 جمعیت 90
3-14-3-1 جمعیت شهر فیروزآباد 90
3-14-3-2 نسبت جنسی 92
3-14-3-3 نرخ رشد جمعیت 93
3-14-3-4 پیش بینی شهر فیروزآباد 95
3-14-3-5 مهاجرت 97
3-14-4 اشتغال و فعالیت 98
3-15روش تحقیق 101
3-15-1 محدوده های تحقیق 103
3-15-2 اهداف تحقیق 103
3-15-3 فرضیات تحقیق 103
16-3 جمعبندی 103
– فصل چهارم یافته های پژوهش و بحث 106
4-1 نظام تقسیمات اداری – کالبدی شهر 141
4-1-1-ناحیه بندی 144
4-1-1-1 عوامل موثر در ناحیه بندی 108
4-1-1-2 اهداف ناحیه بندی………………………………………………………………………………………………………………………..108
4-1-1-3 امتیازات در ناحیه بندی 109
4-1-1-4 ناحیه بندی و عدالت اجتماعی 110
4-1-2-تعیین محدوده محله 110
4-2 تقسمات کالبدی شهر فیروزآباد 111
4-3 توزیع فضایی جمعیت بر اساس ضریب آنتروپی 112
4-4-نحوه توزیع خدمات محله ای در شهر فیروزاباد 115
5-4امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….115
4-5-1 امکانات آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………116
4-5-2 خدمات تاریخی- جهانگردی و م
ذهبی……………………………………………………………………………………………….116
4-5-3 خدمات تولیدی-صنعتی و تجاری………………………………………………………………………………………………………117
4-5-4پارک و فضای سبز شهری……………………………………………………………………………………………………………………117
4-5-5 خدمات بهداشتی – درمانی…………………………………………………………………………………………………………………118
4-5-6فضاهای ورزشی و تفریحی…………………………………………………………………………………………………………………..118
4-5–7 خدمات نیروی انتظامی…………………………………………………………………………………………………………………….119
4-5-8تاسیسات و تجهیزات شهری………………………………………………………………………………………………………………..119
4-6 توزیع فضایی خدمات شهری در شهر فیروزاباد……………………………………………………………………………………….119
4-6-1دسترسی به امکانات آموزشی………………………………………………………………………………………………………………119
4-6-2 دسترسی به خدمات تاریخی- جهانگردی و مذهبی………………………………………………………………………….120
4-6-3دسترسی به خدمات اداری – انتظامی………………………………………………………………………………………………….122
4-6-4دسترسی به فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………..122
4-6-5دسترسی به خدمات بهداشتی – درمانی……………………………………………………………………………………………..123
4-6-6دسترسی به فضاهای ورزشی – تفریحی………………………………………………………………………………………………123
4-6-7دسترسی به تاسیسات و تجهیزات شهری…………………………………………………………………………………………..123
4-7 رتبه بندی محلات شهر فیروزآباد………………………………………………………………………………………………………….126
4-7-1 جمع بندی واحد های خدماتی………………………………………………………………………………………………………….126
4-7-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس………………………………………………………………………………..127
4-8 سطح بندی محلات بر اساس چگونگی توزیع خدمات شهری………………………………………………………………..130
4-8-1 مدل ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………………………….134
4-9 اولویت بندی محلات به لحاظ تعادل بین توزیع جمعیت و خدمات …………………………………………………….135
فصل پنجم آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………137
5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
5-2آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
5-2-1آزمونفرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………..138
5-2-2آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………139
5-3جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………140
5-4پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………143
5-4-1 پیشنهادات برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………………………………………………….148
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………150

فهرست جدول‌ها
جدول ‏31- میانگین ماهیانه و حداکثر بارندگی روزانه ( ایستگاه فیروزآباد) (2009- 1995) 77
جدول ‏32- میانگین ماهانه پارامترهای نم نسبی هوا بر حسب درصد (ایستگاه فیروزآباد) (2009- 1995) 78
جدول ‏33- جهات وزش باد در شهر فیروزآباد 78
جدول ‏34- میانگین ماهانه حداکثر سرعت وزش باد بر حسب متر بر ثانیه ( ایستگاه فیروزآباد) 79
جدول ‏35- میانگین ماهانه ساعات آفتابی و

p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید