دانلود پایان نامه

ابتلا به بیماری‌های مسری و خطرناک………………………………………………………….36
5-1 آزاد بودن………………………………………………………………………………………………37
6-1 امین بودن……………………………………………………………………………………………….38
2 – شرایط ویژه مادر………………………………………………………………………………………..40
1-2 مقیم بودن مادر………………………………………………………………………………………..40
2-2 عدم ازدواج مادر………………………………………………………………………………………41
ب – دیدگاه حقوق‌دانان……………………………………………………………………………………42
1 – شرایط مشترک بین پدر و مادر………………………………………………………………………..43
1-1 اسلام……………………………………………………………………………………………………43
2-1 بلوغ…………………………………………………………………………………………………….43
3-1 عقل…………………………………………………………………………………………………….44
4-1 مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی………………………………………………………………..45
2 – شرط ویژه مادر : عدم ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل…………………………………….50
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………..51
بخش دوم : دارندگان و مدت زمان حضانت و هزینه‌ها و ضمانت اجراهای آن………54
فصل اول : دارندگان حق حضانت و مدت زمان آن………………………………………………….55
گفتار اول : دارندگان حق حضانت……………………………………………………………………….55
الف – در صورت حیات والدین………………………………………………………………………….56
1 ـ در دوران زندگی مشترک……………………………………………………………………………….56
1ـ1 دیدگاه فقهی……………………………………………………………………………………………..56
2ـ1 دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………….57
3ـ1دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………………57
2 ـ پس از جدایی……………………………………………………………………………………………58
1-2 دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..58
1-1-2دوران شیرخوارگی…………………………………………………………………………………..58
2-1-2 بعد از دوران شیرخوارگی………………………………………………………………………….59
2-2 دیدگاه قانونی………………………………………………………………………………………….59
1-2-2 تا هفت سالگی………………………………………………………………………………………59
2-2-2 بعد از هفت سالگی…………………………………………………………………………………60
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..61
ب – در صورت فوت والدین……………………………………………………………………………63
1 ـ درصورت فوت یکی از والدین………………………………………………………………………..63
1-1 دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..63
1-1-1 در صورت فوت پدر……………………………………………………………………………….63
2-1-1 در صورت فوت مادر………………………………………………………………………………64
2-1 دیدگاه قانونی………………………………………………………………………………………….64
1-2-1 درصورت فوت پدر………………………………………………………………………………..64
2-2-1 در صورت فوت مادر………………………………………………………………………………65
3-1 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..65
1-3-1 درصورت فوت پدر…………………………………………………………………………………65
2-3-1در صورت فوت مادر…………………………………………………………………………………66
2ـ در صورت فوت هر دو پدر و مادر………………………………………………………………………67
1-2 دیدگاه فقها………………………………………………………………………………………………67
2-2 دیدگاه حقوق‌دانان……………………………………………………………………………………..70
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….71
گفتار دوم : مدت زمان حضانت…………………………………………………………………………..72
الف – دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………..72
ب – دیدگاه حقوق‌دانان…………………………………………………………………………………….72
پ – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..76
فصل دوم : هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت………………………………………………………77
گفتار اول : هزینه‌های دوران حضانت……………………………………………………………………77
الف- اجرت حضانت و رضاع……………………………………………………………………………78
1 – اجرت حضانت………………………………………………………………………………………….78
1-1 دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….78
2-1 دیدگاه حقوق‌دانان…………………………………………………………………………………….79
3-1 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..80
2 – اجرت رضاع…………………………………………………………………………………………….81
1-2 دیدگاه فقها…………………………………………………………………………………………….81
2-2 دیدگاه حقوق‌د
انان…………………………………………………………………………………….82
3-2 دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………..83
ب – نفقه و هزینه نگهداری و تفاوت آن‌ها با یکدیگر…………………………………………………84
1 – نفقه……………………………………………………………………………………………………84
1-1دیدگاه فقهی………………………………………………………………………………………………84
2-1دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………….85
3-1دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….87
2 – هزینه نگهداری و تفاوت آن با نفقه…………………………………………………………………..91
گفتار دوم : ضمانت اجرای حضانت……………………………………………………………………..94
الف – ضمانت اجرای امتناع از حضانت…………………………………………………………………95
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………….95
2 – دیدگاه قانونی……………………………………………………………………………………………96
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده……………………………………………………………………….97
ب – ضمانت اجرای جلوگیری از حق ملاقات……………………………………………………….100
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..100
2 – دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………101
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………….103
پ – ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف……………………………………………………..107
1 – دیدگاه فقهی…………………………………………………………………………………………..107
2 – دیدگاه قانونی…………………………………………………………………………………………108
3 – دیدگاه قانون حمایت از خانواده…………………………………………………………………….109
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………112
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………118
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………..

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوعمحذوف)،، ـــــ، (من:، مشارکین

مقدمه
الف – بیان مسئله
قانون‌گذار کودک را از بدو تولد تحت حمایت نهاد حقوقی حضانت قرار داده و با محول نمودن حضانت طفل به والدین و یا شخص ثالث پرورش جسمی و روحی کودک را تضمین می‌کند. در این نهاد

p

دیدگاهتان را بنویسید