دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
الف) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………1
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..3
ج) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4
د) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4
ه‍) مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………..5
و) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
ز) ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………9
ح) شیوه انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………9
ط) شیوه تحلیل داده‌های تحقیق………………………………………………………………………………………..9
ی) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق……………………………………………………………………………..9
بخش اول: تبیین مفهوم، پیشینه و ماهیت رهن دریایی
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………….12
فصل اول: بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی……………………………………………………………….13
مبحث اول: تبیین مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 13
گفتار اول: تبیین مفهوم رهن……………………………………………………………………………………………13
الف) مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………….13
ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………….14
گفتار دوم: تبیین مفهوم رهن دریایی……………………………………………………………………………………….17
مبحث دوم: زمینه‌های پیدایش رهن دریایی و پیشینه تقنینی آن……………………………………………25
گفتار اول: زمینه‌های پیدایش و توسعه رهن دریایی……………………………………………………………25
گفتار دوم: ورود رهن دریایی در قوانین کشورها………………………………………………………………..28
گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری و مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی……………….33
فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی…………………………………………….37
مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی ……………………………………………………………………………….38
گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی……………………………………………………………………………39
الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است…………………………………………………………………………………..39
ب) رهن دریایی از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است……………………………………….42
ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی………………………………………………………………………………….44
گفتار دوم: اوصاف اختصاصی رهن دریایی…………………………………………………………………………….45
الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی………………………………………………………………………….45
ب) عدم لزوم عین بودن مورد رهن و امکان رهن دین و منفعت در رهن دریایی…………………….49
ج) رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است………………………………………………………………………….50
مبحث دوم: تبیین ماهیت رهن دریایی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه…………………..51
گفتار اول: ماهیت حقوقی رهن دریایی……………………………………………………………………………………51
گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه…………………………………………………..57
الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی…………………………………………………………….57
ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری…………………………………………………………………………..66
بخش دوم: انعقاد رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………….72
فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی………………………………………….73
مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی…………………………………………………………………………..73
گفتار اول: بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی………………………………………74
الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی………………………………………74
ب) اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………75
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد……………………………………………………………………………..75
د) مشروعیت جهت معامله…………………………………………………………………………………………….76
گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی…………………………………………………………………77
الف) جایگاه مرتهن در رهن دریایی…………………………………………………………………………………78
ب) جایگاه راهن در رهن دریایی……………………………………………………………………………………78
1- مالک کشتی…………………………………………………………………………………………………………….78
2- جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی………………………………………………………………..83
مبحث دوم: تشریفات انعقاد رهن دریایی……………………………………………………………………….93
فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دری
ایی……………………………………………100
مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن……………………………………………………………..100
گفتار اول: کشتی………………………………………………………………………………………………………….101
الف) مفهوم کشتی……………………………………………………………………………………………………….101
ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن…………………………………………….105
گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی…………………………………………………………..107
گفتار سوم: کشتی در حال ساختمان……………………………………………………………………………….114
مبحث دوم: محموله و کرایه حمل……………………………………………………………………………….116
گفتار اول: محموله……………………………………………………………………………………………………….117
گفتار دوم: کرایه حمل………………………………………………………………………………………………….121
بخش سوم: آثار و نحوه اجرای رهن دریایی
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………….127
فصل اول: آثار رهن دریایی……………………………………………………………………………………..128
مبحث اول: آثار رهن دریایی نسبت به راهن………………………………………………………………..128
گفتار اول: حقوق راهن در رهن دریایی………………………………………………………………………….131
الف) مالکیت عین و منافع مورد رهن…………………………………………………………………………….132
ب) بهره‌برداری از کشتی و وضعیت سفرهای دریایی آن…………………………………………………..133
ج) امکان به اجاره دادن کشتی………………………………………………………………………………………135
1- وضع قراردادهای اجاره‌ای که پس از رهن کشتی منعقد می‌شود……………………………………135
2- وضع قراردادهای کشتی که پیش از رهن کشتی منعقد شده است………………………………….135
د) حق فروش کشتی……………………………………………………………………………………………………135
ه‍) امکان رهن مکرر…………………………………………………………………………………………………….137
گفتار دوم: تکالیف راهن در رهن دریایی…………………………………………………………………….140
الف) تکلیف راهن به حفظ ارزش مرهونه……………………………………………………………………..141
ب) تعهد به بیمه نمودن مورد رهن………………………………………………………………………………..142
ج) تعهد راهن به آگاه کردن مرتهن از رهن‌ها و تعهداتی که سابقاً نسبت به کشتی ایجاد شده است….144
د) تعهد راهن به تأمین و تضمین حقوق مرتهنین در صورت فروش کشتی…………………………145
مبحث دوم: آثار رهن دریایی نسبت به مرتهن……………………………………………………………..146
گفتار اول: حقوق مرتهن………………………………………………………………………………………………147
الف) حق استیفای اصل و بهره طلب از مال

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درموردزنان مسلمان، وزارت خارجه، حقوق انسان، حقوق زنان
p

دیدگاهتان را بنویسید