دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………….86
الف : دلایل طرفداران این نظریه……………………………………………………………………………………………………88
ب : دلایل مخالفان این نظریه……………………………………………………………………………………………………….92
فصل سوم : اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه………………………………………………………………………94
گفتار اول : تعارض بین دو قولنامه عادی………………………………………………………………………………………….95
الف : فرض تعارض بین دو قولنامه ( سند عادی ) با تاریخ متفاوت…………………………………………….95
ب : فرض تعارض بین دو قولنامه ( سند عادی ) با تاریخ یکسان یا بدون تاریخ……………………….97
گفتار دوم : تعارض میان قولنامه ( سند عادی ) با سند رسمی…………………………………………………….. 98
الف : فرض تقدم تاریخ معامله ثبت شده بر قولنامه……………………………………………………………………… 98
ب : فرض تقدم تاریخ قولنامه بر معامله ثبت شده………………………………………………………………………99
نتیجه گیری :………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
فهرست منابع و ماخذ :…………………………………………………………………………………………………………………………….106

p
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهرهن دریایی، قانون مدنی، حمل و نقل، حقوق مدنی

دیدگاهتان را بنویسید