دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان: صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-2 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………2..
1-3 هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4..
1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………4..
1-5 ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6
1-6 تعریف عملیاتی اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1دیدگاه دانشمندان درباره صلاحیت حرفه ای……………………………………………………………………………………..11
2-2 صلاحیت حرفه ای در آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………11
2-3-اهمیت آموزش منابع انسانی………………………………………………………………………………………………………………12
2-4 آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2 -5اهمیت نقش منابع انسانی در نظام آموزشی……………………………………………………………………………………….13
2-6 ویژگیهای معلمان……………………………………………………………………………………………………………………………….13
2- 7اهمیت آموزش متوسطه………………………………………………………………………………………………………………………15
2- 8آموزش منابع انسانی در آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………….16
2- 9آموزش تضمین کننده کیفیت آموزش و پرورش………………………………………………………………………………..17
2- 10ضرورت آموزش مدام و دانش افزایی………………………………………………………………………………………………..18
2-11آموزش ضمن خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-12ویژگیهای دوره آموزشی معلمان………………………………………………………………………………………………………..19
2-13اهمیت فراگیری مهارتهای تدریس…………………………………………………………………………………………………….19
2- 14برنامه های آموزشی تربیت معلم……………………………………………………………………………………………………..20
2- 15گرایش تحصیلی دبیری…………………………………………………………………………………………………………………….21
2- 16آموزش تخصصی دورهی تربیت دبیر ………………………………………………………………………………………………21
2- 17دروس تربیتی دورهی تربیت دبیر…………………………………………………………………………………………………….21
2-18مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………..24

فصل سوم: روش پژوهش
3-1روش پژوهش ……………35
3-2 جامعه آماری ونحوه انتخاب نمونه پژوهش ……………35
3-3 ابزارجمع آوری داده ها ……………35
3-4 روائی وپایائی………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
3-5روش تحلیل داده های آماری ……………………………………………………………………………………………………………..36

فصل چهارم: گردآوری داده وتجزیه و تحلیل نتایج
مقدمه ……………38
توصیف آماری نتایج بدست آمده ……………39
4-2-1بررسی آماری سوال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………….52
4-2-2بررسی آماری سوال5پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..53
4-2-3بررسی آماری سوال6پژوهش ……………55
4-2-4بررسی آماری سوال 7پژوهش…………………………………………………………………………………………………………57

فصل پنجم :بحث نتیجه گیری وپیشنهادات
بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………60
محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..71
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………76
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

فهرست جداول و نمودارها
جدول ونمودارمربوط به فراوانی جنسیت(4-1)……………………………………………………………………………………………………39
جدول ونمودارمربوط به فراوانی میزان تحصیلات(4-2)………………………………………………………………………………………40
جدول ونمودارمربوط به فراوانی سابقه تدریس(3-4)…………………………………………………………………………………………..41
جدول ونمودارمربوط به فراوانی گرایش تحصیلی(4-4)……………………………………………………………………………………….42
جدول ونمودارفراوانی دوره های ضمن خدمت عمومی تخص
صی ومهارتهای تدریس(4-5)………………………………..43
جدول ونمودارفراوانی صلاحیتهای حرفه ای(4-6)……………………………………………………………………………………………….45
جدول ونمودارفراوانی صلاحیتهای حرفه ای(4-7)………………………………………………………………………………………………47
جدول ونمودارفراوانی صلاحیتهای حرفه ای(4-8)………………………………………………………………………………………………49
جدول فراوانی صلاحیتهای حرفه ای(4-9)………………………………………………………………………………………………………….51
جدول آمارتوصیفی(4-10)……………………………………………………………………………………………………………………………………52
جدول تفاوقی میزان تفاوت صلاحیت حرفه ای دبیران زن ومرد(4-12)…………………………………………………………….53
نمودارمیزان تفاوت صلاحیت حرفه ای دبیران زن ومرد(4-6)…………………………………………………………………………….54
جدول آزمون استقلال(4-3)…………………………………………………………………………………………………………………………………54
جدول توافقی صلاحیت حرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی(4-14)………………………………………………………56
جدول آزمون استقلال(4-15)………………………………………………………………………………………………………………………………56
نمودارصلاحیت حرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی(4-7)………………………………………………………………………57
جدول توافقی فراوانی موردانتظار(4-15)……………………………………………………………………………………………………………..57
جدول آزمون استقلال(4-6)…………………………………………………………………………………………………………………………………57
جدول( الف-1)مجموعه علوم تربیتی …………………………………………………………………………………………………………………..22
جدول(الف-2)پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………..31
جدول(الف-2)درصدفراوانی مشاهده شده برحسب پاسخ به سوالات(الف-2)………………………………………………………74

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهوکالت مطلق، رهن دریایی، قانون مدنی، نیازمندی‌ها

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
قوام و پایداری هر حرفهای به عوامل متنوعی بستگی دارد. این عوامل، خود متأثر از شرایط و عوامل تاریخی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که نقش حیاتی در شایستگی و بایستگی حرفهها دارد صلاحیت حرفه ای است. ( قراملکی ، 1384، ص 30)
هرچند به نظر میرسد این مفهوم پدیده ای نسبتاً نو و محدود به حرفه هایی چون پزشکی و مانند آن باشد،اما به لحاظ تاریخی همه حرفه هایی که از پایداری و اقبال برخوردار بوده اند دارای مجموعهای ـ چه مدون، چه ضمنی ـ از اصول کاری و صلاحیت حرفه ای بوده اند. (قراملکی، 1384، ص148).

صلاحیت حرفهای1، از دو منظر موجب قوام هر حرفه می شود. از منظر درون حرفهای (حرفه مندان) و از دیدگاه

p

دیدگاهتان را بنویسید