دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………6
1-1:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-1-1 : طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-1-2 : طلاق در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-1-3 : طلاق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-2 : توافق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-2-1 : توافق در فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-2-2 : توافق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-3 : پیشینه تاریخی طلاق ………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-3-1 : ماهیت حقوقی طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-3-2 : ماهیت طلاق توافقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
1-3-3 : تاریخچه طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1-3-4 : مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران ………………………………………………………………………………………………………………..23
1-3-4-1: قانون مدنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-3-4-2: قانون حمایت خانواده 1346 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
1-3-4-3 قانون حمایت خانواده 1353 …………………………………………………………………………………………………………………………………….24
1-3-4-4: قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص 1358 ………………………………………………………………………………………………………………24
1-3-4-5: قانون اصلاح قانون مدنی 1361 ……………………………………………………………………………………………………………………………….25
1-3-4-6: مصوبه شورای عالی قضایی 1362…………………………………………………………………………………………………………………………… 25
1-3-4-7: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370، 1371……………………………………………………………………………………………………..25
1-3-4-8 : قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130قانون مدنی 1381 ………………………………………………………………………………………….. 26
1-3-4-9 : قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی 1381 ………………………………………………………………………………………………………………… 26
1-3-4 -10: قانون حمایت خانواده 1391 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
1-4 : اقسام طلاق ……………………………………………………………………………………………………………………. 27 1-4-1: بائن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
1-4-2 : خلع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
1-4-3 : مبارات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
فصل دوم : ارکان وشرایط طلاق توافقی ……………………………………………………………………. 35
2-1: ارکان طلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………….37
2-1-1: توافق مقدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-1-2 : گواهی عدم امکان سازش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
2-1-3 : اجرای صیغه طلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2 : شرایط طلاق توافقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-2-1: قصد ورضا درطلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-2-2: اهلیت درطلاق توافقی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-2-3 : معین بودن موضوع طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-2-4 : شرایط لازم درزن (مطلقه) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2ـ2ـ5: انواع تصمیمات قضائی دادگاه …………………………………..
……………………………………………………………………………………………………. 44
فصل سوم: اقسام وآثارطلاق توافقی ………………………………………………………………………… 51
3-1: اقسام طلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-1-1: طلاق به درخواست زوج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-1-2: طلاق به درخواست زوجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
3-1-2-1: غیبت زوج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-1-2-2: ترک انفاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
3-1-2-3 : عسرو حرج زوجه اززندگی مشترک ………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-1-2-4: شرط ضمن عقد نکاح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
3-1-3: طلاق به درخواست زوجین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
3-2: آثارطلاق توافقی …………………………………………………………………………………………………………………64
3-2-1: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین ………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
3-2-2: آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3ـ2ـ3: رویه های متفاوت قضاوت درطلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3ـ2ـ3ـ1: مقررات مرتبط ونمونه آراء

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعاستان کرمان، استان کرمانشاه، مناطق شهری، الگوی پراکنش
p
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید