پایان نامه ها

منبع مقاله درمورد زنان مسلمان، وزارت خارجه، حقوق انسان، حقوق زنان

پیشتر غیر موحّدین و اهل کتاب از یهود و نصاری داشتند و زنان را از تمام مزایای دینی یا بیشتر آن محروم می‌دانستند و مرتبه زنان را از مردان پایین تر می‌پنداشتند و آنان را بیشتر بخوانید...

توسط yazoa، قبل