No category

منابع تحقیق درمورد استراتژی، استراتژی ها، استراتژیک

چهارم به طور مفصل‌تر در رابطه با نحوه ارتباط فیلدهای بازمهندسی با واحدهای عملیاتی سازمان به تفکیک هر واحد عملیاتی بحث خواهیم نمود. 3-6 استفاده از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک، جهت تدوین راهبردها 3-6-1 مفهوم کلی بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع تحقیق درمورد بازاریابی، توزیع شده، سیستم اطلاعاتی

مشتریان از طریق یک سیستم الکترونیکی می‌باشد که علاوه بر ارضای تمایلات مشتریان با ارائه استراتژی‌های بازاریابی تحت وب، افزایش سود دهی سازمان مدنظر قرار می‌گیرد. همچنین قابل ذکر است در بازار رقابتی امروز سازمان‌هایی بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع تحقیق درمورد ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در سازمان‌های انتفاعی و خصوصی خود اتخاذ نموده و براساس آن کوشیده‌اند با افزایش و به حداکثر رساندن اطلاعات مشتریان خود از طریق سیستم‌ها و ابزارهای مناسب ارتباطی، تعادل بهینه بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع تحقیق درمورد بازاریابی، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

این رابطه است. در دنیای کنونی توجه و عمل به اصول بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می‌رود. [17] 2-3-2 کارهای مرتبط در حوزه بازاریابی و بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع تحقیق درمورد کسب و کار، بازاریابی، بازمهندسی

ه های 228 شرکت بین سال‌های 1996-1999). [13] آنها ارتباطی بین فناوری اطلاعات و بازمهندسی و عملکرد فرایند یافتند. تعامل بین فناوری اطلاعات و اوراق بهادار بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار، با بهره‌وری شرکت و بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع تحقیق درمورد بازاریابی، بازمهندسی، ارتباط با مشتری

شرایط اقتصادی باعث می‌شود، بودجه‌های فناوری اطلاعات به صورت دقیق و موشکافانه بررسی شوند، مدیریت ارتباط با مشتری همچنان به عنوان یک اولویت برای شرکت‌ها باقی می‌ماند. یک بررسی از شرکت‌های خرده‌فروش، نشان می‌دهد که بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل
No category

منابع تحقیق درمورد ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری

چکیده فارسی: قلب تمامی فعالیت‌های کسب و کار در سازمان‌ها، مشتری‌های سازمان هستند و در همین راستا تکنیکی تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری عنوان می‌گردد که به طور خلاصه عبارتست از استراتژی‌های تعیین شده بیشتر بخوانید...

توسط yyoozita، قبل