منبع پایان نامه با موضوع فضای شهری، فضاهای شهری، فضاهای باز، میدان نقش جهان

است. از جمله فضاهای عمومی که در ارتباط دائم با آن هستیم فضاهای شهری می باشند که خود نیز زیر مجموعه ای از فضاهای باز هستند. 2-10 مفهوم فضای شهری: فضای شهری یکی از عناصر ساخت فضای شهری است که همراه با تاریخ یک ملت در ادوار مختلف به وجود ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع ساختار فضایی، فضای شهری، ساختار شهر، روابط اجتماعی

مرکز نمادین پایداری ارزش های مردمی است که به بیان قدرت خویش می پردازند و آن را در فضا متبلور می سازند. 2-5-3 تعامل بین فرهنگ و اجتماع شهر به طور کلی قوانین حاکم بر روابط فرهنگی مردمان یک جامعه را در خود به نمایش می گذارد. فرهنگ در اشیا، ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع فضای شهری، عامل اجتماعی، فضاهای شهری، تعامل اجتماعی

گونه ای که کوبیسم ترکیبی یادآور می شود در اطراف مراکز همسایگی متعدد سازمان داده می شود و چون به گفته لوکوربوزیه فرهنگ بین بناها را با آمد و شد تعیین می کند؛ یعنی همان عملکرد گرایی و همان اصول زیبا شناسی خردگرا، مفهوم عناصر ترکیب بناهای پراکنده شده در ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، تحقیقات بنیادی، جمع آوری اطلاعات، رفاه اجتماعی

مرکز آن میدان ، شهرداری یا بازار روز است )) . در فضاهای کوچک یا محله ها تعاملات اجتماعی از طریق روابط رودر رو و صمیمانه سازمان اجتماعی را می سازند . کالبد انجام این تعاملات به سبب سادگی ، هماهنگی کاملی با چنین سازمانی دارد . به این ترتیب ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، مورفولوژی، روابط اجتماعی، مشارکت مردم

ر مقاله خود با موضوع کارکرد های سرمایه اجتماعی ، ابتدا به تعریف سرمایه اجتماعی پرداخته و سپس به بررسی دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و پیوندی پرداخته است و در ادامه به بررسی کارکرد های آن پرداخته است . بر اساس یافته های که از این مقاله بدست ادامه مطلب…

مقاله با موضوع طلاق توافقی

از احراز غبن، حکمی واقعی صادر نماید، که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق باشد، در حقوق ایران نیز، با سندی مواجه خواهیم بود، که آثار آن با سایر احکام یکسان است. در نتیجه حکم مزبور دارای اعتبار امر قضاوت شده، مشمول قاعده فراغ دادرس قرار گرفته و در ادامه مطلب…

مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، توافق زوجین، حمایت خانواده

طلاق‌ صادره از محاکم، موجب شد که مقنن در سال 1376 به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی‌های عدم امکان سازش» و قانون حمایت خانواده جدید، نسبت به تعیین ضوابط مشخصی برای طلاق توافقی همت گمارد. هدف از این ماده واحده، رفع مشکلات اجرایی احکام طلاق ادامه مطلب…

مقاله با موضوع قانون مدنی، طلاق توافقی، دادگاه صالح، دادرسی مدنی

باشد .2ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت از جزئی از مهر باشد که در ذمه شوهر است در اینصورت ضمن اینکه زوجه حق درخواست مابقی مهر را دارد در صورت رجوع زن به عوض، شوهر بایستی کل مهر را در موعد پرداخت تادیه کند، لذا بذل قسمتی از مهریه ادامه مطلب…

مقاله با موضوع طلاق توافقی، حمایت خانواده، قانون مدنی، قانون جدید

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 723ـ2ـ3ـ2: نمونه آراء صادرشده ازمحاکم درخصوص طلاق توافقی ……………………………………………………………………………………………….. 73نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………………………………….86پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………….. 89منابع ومأخذ: ……………………………………………………………………………………………………….. 91ضمیمه : …………………………………………………………………………………………………………….. 94چکیده انگلیسی : …………………………………………………………………………………………………..99 چکیده در فقه اسلامی برای طلاق توافقی و شرایطی که هیچ یک از زوجین حاضربه تحمل یکدیگر نمی باشند، و توافق بر جدایی دارند، ادامه مطلب…

مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………2فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………61-1:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-1-1 : طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-1-2 : طلاق در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-1-3 : طلاق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-2 : توافق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 1-2-1 : توافق در فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91-2-2 : توافق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91-3 : پیشینه تاریخی ادامه مطلب…