پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق حقوق با موضوع امر به معروف و نهی از منکر

ساخته اند؛ مثل سرباز زدن از خواسته مرد در بستر، بیرون رفتن ازمنزل بدون ضرورت و برخى آرایش نکردن زن را از مصادیق نشوز شمرده اند. و همچنین گفته اند مرد حق دارد زن را بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل