جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، مورفولوژی، روابط اجتماعی، مشارکت مردم

ر مقاله خود با موضوع کارکرد های سرمایه اجتماعی ، ابتدا به تعریف سرمایه اجتماعی پرداخته و سپس به بررسی دو نوع سرمایه اجتماعی درون گروهی و پیوندی پرداخته است و در ادامه به بررسی بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، تحقیقات بنیادی، جمع آوری اطلاعات، رفاه اجتماعی

مرکز آن میدان ، شهرداری یا بازار روز است )) . در فضاهای کوچک یا محله ها تعاملات اجتماعی از طریق روابط رودر رو و صمیمانه سازمان اجتماعی را می سازند . کالبد انجام این بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها

مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، توافق زوجین، حمایت خانواده

طلاق‌ صادره از محاکم، موجب شد که مقنن در سال 1376 به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی‌های عدم امکان سازش» و قانون حمایت خانواده جدید، نسبت به تعیین ضوابط مشخصی بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها

مقاله با موضوع طلاق توافقی، حمایت خانواده، قانون مدنی، قانون جدید

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 723ـ2ـ3ـ2: نمونه آراء صادرشده ازمحاکم درخصوص طلاق توافقی ……………………………………………………………………………………………….. 73نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………………………………….86پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………….. 89منابع ومأخذ: ……………………………………………………………………………………………………….. 91ضمیمه : …………………………………………………………………………………………………………….. 94چکیده انگلیسی : …………………………………………………………………………………………………..99 چکیده در فقه اسلامی برای طلاق توافقی و شرایطی بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها

مقاله با موضوع طلاق توافقی، قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………2فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………61-1:تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-1-1 : طلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-1-2 : طلاق در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-1-3 : طلاق در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 1-2 : توافق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 1-2-1 بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها

مقاله درمورد آموزش و پرورش، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، بازار کار

سال1983 انجام شد و پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت تدریس دبیران مطرح کرده است. در این تحقیق پیشنهاد شده که آمادگی معلمان باید افزایش یابد و امر تدریس و شغل معلمی بصورت حرفهای قابل احترام و بیشتر بخوانید...

پایان نامه ها

مقاله درمورد آموزش و پرورش، روش پژوهش، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت

فهرست مطالبعنوان: صفحه فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11-2 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………2..1-3 هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4..1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………4..1-5 ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………61-6 تعریف عملیاتی اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………….9 فصل دوم: پیشینه تحقیق2-1دیدگاه دانشمندان درباره صلاحیت حرفه ای……………………………………………………………………………………..112-2 صلاحیت حرفه ای در آموزش و بیشتر بخوانید...